Bài cúng thí thực cô hồn

Cúng thí thực là nhắm tới các vong linh ngạ quỷ khổ đói, chan rảitâm từ bỏ bi, thực hành bố thí vàđem công đức này nhằm cầu an toàn không chỉ cho bản thân, đến gia đìnhmỗi người, nhưng là đến hết thảy pháp giới chúng sinh.

Các chúng ta xem lại bài: lí giải cách sẵn sàng mâm cỗ thờ Rằm mon 7, thờ cô hồnTrầm Tuệ đã chia sẻ để bày trí mâm cúng tịnh tâm vàđầy đầy đủ trước khi ban đầu tiến hànhcúng thí thựctheo nghi thức Thiền môn được những quý Thầy vào Thiền phái Trúc Lâm soạn để tụng đọc trong mùa Vu Lan.

*

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

Đánh 3 hồi khánh

NGUYỆN HƯƠNG (Chi lễ nguyện)

Hương giới, hương thơm định, thuộc hương tuệ.Hương giải thoát, giải bay tri kiến.Đài mây sáng rỡ trùm pháp giới,Cúng nhường Tam Bảo khắp mười phương.Nam tế bào Bồ-tát hương Cúng Dường. (Niệm 3 lần)

bây giờ là ngày..... Tại.....tín chủ..... Phát chổ chính giữa sắm đôi chút phẩm vật: Hương, hoa, cơm, cháo, bánh, nước….. Bái thí cho những hương linh, vong linh, cô hồn. Ngưỡng nguyện Đức Địa Tạng từ tôn tiếp độ cho các chư vị hương linh, vong linh, cô hồn được về trên đây thính pháp nghe kinh cùng thọ thiết bị thực, cùng quy hướng thọ tam quy, nương nhờ thần lực Tam bảo hộ trì tiếp độ cho các hương linh, vong linh và những cô hồn được sớm hết sức sinh thoát ra khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sinh về vị trí cõi an vui, gặp mặt Chánh pháp tu hành chóng thức tỉnh giải thoát.

Cúi ý muốn Tam bảo thường ở khắp 10 phương cùng chư Long Thần hộ pháp từ bi thương xót đồng đến chứng minh và gia hộ. (3 lần)

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp.Nay nhỏ nghe thấy vâng gìn giữ,Nguyện đọc nghĩa chân đức rứa Tôn.Quy kính Phật Bồ-tát trên hội bát Nhã. (3 lần)

TÂM tởm TRÍ TUỆ CỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát quán Tự trên hành sâu chén Nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn rất nhiều không, ngay tức khắc qua không còn thảy khổ ách. Này Xá-lợi-phất! dung nhan chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc có nghĩa là không, không có nghĩa là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Này Xá-lợi-phất! tướng không của các pháp, không sanh, ko diệt, ko nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Cho nên vì vậy trong tướng “không”, không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không gồm ý thức giới; không có vô minh, cũng không có hết vô minh; cho đến không tất cả già chết, cũng không có hết già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo; không có trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không có chỗ được, cần Bồ-tát y theo bát Nhã Ba-la-mật-đa, trọng tâm không phòng ngại. Vày không ngăn ngại bắt buộc không sợ hãi hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt cho cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương chén Nhã Ba-la-mật-đa, được đạo quả Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, chén Nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, tốt trừ được không còn thảy khổ, chân thực không dối. Do vậy nói chú chén bát Nhã Ba-la-mật-đa, ngay tắp lự nói chú rằng: "Yết đế, yết đế, bố la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha". (Niệm 3 lần)

TỤNG

1- Này các vị hương linh Phật tửTôi ni cúng thí cho các vịThức ăn này biến hóa khắp mười phươngCác vị mùi hương linh Phật tử cùng bình thường hưởng.Nguyện rước công đức thí thực nàyHướng về khắp tất cảĐệ tử cùng những hương linhĐều trọn thành Phật đạo.

2- Này các vị vong linh hữu tìnhTôi ni cúng thí cho các vịThức ăn uống này đổi thay khắp mười phươngCác vị vong linh hữu tình cùng thông thường hưởng.Nguyện mang công đức thí thực nàyHướng về mọi tất cảĐệ tử cùng những vong linhĐều trọn thành Phật đạo.

3- Này những vị cô hồnTôi nay cúng thí cho những vịThức nạp năng lượng này thay đổi khắp mười phươngCác vị cô hồn cùng chung hưởng.Nguyện đem công đức thí thực nàyHướng về khắp tất cảĐệ tử cùng các cô hồnĐều trọn thành Phật đạo.

* Nam tế bào tát phạ đát tha nga nhiều phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

* Nam xe gắn máy rô bà da đát tha nga đa da, đát điệc tha, án đánh rô sơn rô, bát ra tô rô, chén ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

* Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

* Án nga nga nẵng, tam bà pha phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)

SÁM HỐI

Các vị mùi hương linh Phật tửVốn tạo bao vọng nghiệp.Đều do vô thỉ tham sân mê man Từ thân miệng ý tạo nên ra.Hôm nay thảy gần như xin sám hối.Nam tế bào Bồ-tát cầu Sám Hối. (3 lần)

Các vị vong linh hữu tìnhVốn tạo ra bao vọng nghiệp.Đều bởi vì vô thỉ tham sân đắm say Từ thân mồm ý tạo nên ra.Hôm ni thảy đa số xin sám hối.Nam mô Bồ-tát ước Sám Hối. (3 lần)

Các vị cô hồnVốn chế tạo bao vọng nghiệp.Đều vày vô thỉ tham sân ham mê Từ thân miệng ý tạo ra ra.Hôm nay thảy rất nhiều xin sám hối.Nam mô Bồ-tát ước Sám Hối. (3 lần)

*- các vị hương thơm linh Phật tử xin quy y Phật.- các vị hương thơm linh Phật tử xin quy y Pháp.- các vị mùi hương linh Phật tử xin quy y Tăng.

*- những vị vong linh thơ mộng xin quy y Phật.- những vị vong linh lãng mạn xin quy y Pháp.- các vị vong linh thơ mộng xin quy y Tăng.

*- các vị cô hồn xin quy y Phật.- những vị cô hồn xin quy y Pháp.- những vị cô hồn xin quy y Tăng.

*- các vị mùi hương linh Phật tử quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.- những vị mùi hương linh Phật tử quy y Pháp, đạo bay ly tham dục.- các vị mùi hương linh Phật tử quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- những vị vong linh hữu tình quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.- các vị vong linh hữu tình quy y Pháp, đạo bay ly tham dục.- những vị vong linh thơ mộng quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- các vị cô hồn hồn quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.- những vị cô hồn quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.- những vị cô hồn quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

*- những vị hương linh Phật tử, vẫn quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp ko quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.- các vị hương linh Phật tử, đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp không quy y nước ngoài đạo tà giáo.- các vị hương linh Phật tử, vẫn quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp ko quy y thầy tà, bạn dữ.

*- những vị vong linh hữu tình, vẫn quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp không quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.- các vị vong linh hữu tình, đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y nước ngoài đạo tà giáo.- những vị vong linh hữu tình, đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp ko quy y thầy tà, bạn dữ.

*- những vị cô hồn, đang quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp ko quy y Thiên, Thần, Quỷ, Vật.- các vị cô hồn, đang quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp ko quy y ngoại đạo tà giáo.- những vị cô hồn, sẽ quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp ko quy y thầy tà, các bạn dữ.

*- các vị mùi hương linh Phật tử quy y Phật rồi ngoài đọa địa ngục.- các vị hương linh Phật tử quy y Pháp rồi ngoài đọa ngạ quỷ.- các vị hương thơm linh Phật tử quy y Tăng rồi ngoài đọa súc sinh.

*- những vị vong linh hữu tình quy y Phật rồi ngoài đọa địa ngục.- những vị vong linh thơ mộng quy y Pháp rồi ngoài đọa ngạ quỷ.- những vị vong linh lãng mạn quy y Tăng rồi ngoài đọa súc sinh.

*- những vị cô hồn quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.- các vị cô hồn quy y Pháp rồi ngoài đọa ngạ quỷ.- những vị cô hồn quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độPhiền óc vô tận thệ nguyện đoạnPháp môn vô lượng thệ nguyện học.Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độTự tánh phiền não thệ nguyện đoạnTự tánh pháp môn thệ nguyện học.Tự tánh nhà phật thệ nguyện thành.

HỒI HƯỚNG

Thí thực công đức khôn tính kểThắng phước vô biên đồng phía vềNguyện mọi pháp giới những chúng sanhThảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.Nguyện tiêu tía chướng sạch mát phiền nãoNguyện được trí tuệ thật sáng sủa ngờiNguyện cả tội chướng thảy tiêu trừĐời đời thường hành Bồ-tát đạo.Nguyện đem công đức tu hành nàyChan rải mười phương mọi tất cảHết thảy chúng nhỏ cùng những loàiĐồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

PHỤC NGUYỆN

Nam tế bào Phật Bổn Sư mê thích Ca Mâu Ni.

Nguyện cho những Hương linh, các vong linh cùng những chúng cô hồn, nương từ bỏ lực Tam bảo được phát trọng tâm tỉnh giác, lìa chỗ buổi tối tăm, khởi niệm tự bi, xa vắng đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

Nguyện đến mưa pháp gội nhuần đa số loài phổ biến hưởng tứ bọn chúng đồng tu, một niệm ko sanh an nhiên giải thoát.

Lại nguyện loại giống việt nam khác thể vai trung phong đồng, trở lại nguồn xưa phạt minh bạn dạng địa, mong mỏi cho cha nghiệp giường tiêu chân trung tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn, pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.

Khắp nguyện: Phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ chấm dứt sạch.

Nam mô Phật Bổn Sư say mê Ca Mâu Ni.

TAM TỰ QUY

Tự quy y Phật, nguyện cho cái đó sanh, hiểu thấu đại đạo, phát trung khu vô thượng. (1 lạy)Tự quy y Pháp, nguyện cho việc đó sanh, thâm nhập tam tạng, trí huệ như biển. (1 lạy)Tự quy y Tăng, nguyện cho việc đó sanh, quản lý đại chúng, toàn bộ không ngại. (1 lạy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *