Bài tập kiểm toán tài sản cố định có lời giải

Bài viết bên dưới đây diendanseovietnam.edu.vn xin tổng hợp 4 Mẫu bài bác tập nhiệm vụ kế toán tài sản cố định và thắt chặt có đáp án lời giải các các bạn cùng xem thêm nhé.

*

Mẫu bài xích tập nghiệp vụ kế toán tài sản thắt chặt và cố định 1:

Có tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ):

Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của người tiêu dùng V bằng một TSCĐ dùng cho thêm vào theo giá thỏa thuận hợp tác như sau :

– công ty xưởng phân phối : 300.000 , bái gian thực hiện 10 năm:

– Thiết bị chế tạo : 360.000, thời hạn sử dụng 5 năm.

– bằng bản quyền sáng tạo : 600.000, thời hạn khai thác 5 năm.

Ngày 10, thực hiện mua một dây chuyền sản xuất của người sử dụng K dùng cho phân xưởng thêm vào .Giá mua yêu cầu trả theo hóa 1-1 ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong đó : cực hiếm hữu hình của thiết bị cấp dưỡng 315.000 ( khấu hao vào 8 năm ); giá bán trị vô hình dung của technology chuyển giao 110.880 ( khấu hao vào 4 năm ). Chi tiêu lắp đặt demo thiết bị sẽ chi bởi tiền trợ thời ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền mua công ty đã giao dịch thanh toán bằng chi phí vay dài hạn 50%. Còn lại thanh toán bằng chuyển tiền thuộc quỹ đầu tư phát triển.

Ngày 13, Công ty tiến hành thuê ngắn hạn của người sử dụng M một thiết bị cần sử dụng cho thành phần bán hàng. Quý giá TSCĐ thuê 240.000. Thời hạn thuê đến khi hết tháng 10/N. Chi phí thuê vẫn trả toàn bộ ( bao gồm cả thuế GTGT 10% ) bằng tiền vay thời gian ngắn 16.500.Ngày 16, phạt sinh các nghiệp vụ :Thanh lý một nhà kho của phân xưởng cung cấp , đã khấu hao hết từ thời điểm tháng 5 /N., nguyên giá 48.000, tỷ lệ khấu hao bình quân năm 12%. Giá cả thanh lý đang chi bởi tiền mặt 5.000, phế truất liệu tịch thu nhập kho 10.000.Gửi một thiết bị sản xuất đi tham gia links dài hạn với công ty B , nguyên giá

300.000 ; quý hiếm hao mòn lũy kế 55.000, xác suất khấu hao bình quân năm 10%. Cực hiếm vốn góp được công ty B ghi nhấn là 320.000, tương xứng 21% quyền kiểm soát.

Ngày 19 , tải một thiết bị quản lý sự dụng mang đến văn chống Công ty. Giá download ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, vẫn trả bằng tiền giữ hộ ngân hàng. Chi tiêu vận gửi , bốc dỡ , lắp ráp đã chi bởi tiền mặt 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % với thiết bị đầu tư chi tiêu bằng nguồn vốn kinh doanh..Ngày 22, sát hoạch nhà văn phòng thống trị do phần tử XDCB bàn giao. Giá chỉ quyết toán của khu nhà ở là 1.000.800, vốn xây dựng dự án công trình là mối cung cấp vốn chi tiêu XDCB. Thời hạn tính khấu hao 20 năm.Ngày 25, triển khai nghiệm thu dự án công trình sửa chữa upgrade một quầy hàng của bộ phận bán sản phẩm bằng nguồn vốn khấu hao. Ngân sách sửa chữa nâng cấp thuê ngoại trừ chưa trả cho doanh nghiệp V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự kiến sau khoản thời gian sửa chữa chấm dứt , TSCĐ này đang sử dụng trong tầm 5 năm nữa. Được biết nguyên giá TSCĐ trước khi sửa chữa thay thế là 300.000, hao mòn lũy kế 240.000, xác suất khấu hao bình quân năm 10%.Ngày 28, tiến hành nghiệm thu một thiết bị cung cấp thuê ngoài thay thế sửa chữa lớn vẫn hoàn thành, chuyển giao cho phần tử sử dụng. Túi tiền sửa chữa béo thuê bên cạnh chưa trả cho công ty W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Được biết doanh nghiệp đã trích trước ngân sách chi tiêu sửa chữa béo theo kế hoạch của vật dụng này là 50.000.

Yêu cầu:

Định khoản những nghiệp vụ nêu trênXác định nấc khấu hao tăng, sút theo từng thành phần trong tháng 6/N, biết doanh nghiệp tính khấu hao theo ngày và tháng 6/N tất cả 30 ngày.Xác định mức khấu hao TSCĐ trích vào tháng 6/N biết:

-Tháng 5/N không tồn tại biến rượu cồn tăng giảm TSCĐ

Mức khấu hao TSCĐ sẽ trích vào tháng 5/N ở thành phần sản xuất : 30.000, bán hàng

7.000, quản lý DN 10.000.

Giả sử tháng 7/N không tồn tại biến hễ về TSCĐ . Hãy khẳng định mức khấu hao TSCĐ trích vào thời điểm tháng 7 nghỉ ngơi từng cỗ phận.

Giải

1.Định khoản những nghiệp vụ nêu trên:

1)

Nợ TK 211: 660.000

-2111: 300.000

-2112 : 360.00

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

-Có TK 411 (V): 1.260.000

2a)

Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

-Có TK 331( K) : 425.880

2b)

Nợ TK 331( K) : 425.880

-Có TK 341: 212.940

-Có TK 112: 212.940

2c)

Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

-Có TK 141 : 12.600

2d)

Nợ TK 414 : 204.660

-Có TK 411: 204.600

3a)

Nợ TK 001 : 240.000

3b)

Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

-Có TK 311 : 16.500

4a)

Nợ TK 214( 2141) : 48.00

-Có TK 211 ( 2112): 48.000

4b)

Nợ TK 811: 5.000

-Có TK 111: 5.000

4c)

Nợ TK 152( phế truất liệu) : 10.000

-Có TK 711: 10.000

Nợ TK 223 (B): 320.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

-Có TK 711: 75.000

-Có TK 211( 2112): 300.000

5a)

Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

-Có TK 112: 315.000

5b)

Nợ TK 211( 2114): 2.000

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

-Có TK 111: 2.100

6a)

Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

-Có TK 241( 2412) : 1.000.800

6b)

Nợ TK 441: 1.000.800

-Có TK 411 : 1.000.800

7a)

Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

-Có TK 331 ( V) : 189.000

7b)

Nợ TK 211( 2111): 180.000

-Có TK 214(2143): 180.000

8a)

Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

-Có TK 331 ( W): 56.700

8b)

Nợ TK 335: 54.000

-Có TK 241( 2413): 54.000

8c)

Nợ TK 627: 4.000

-Có TK 335: 4.000

Yêu ước 2:

Mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N tại:

Bộ phận cung cấp hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;Bộ phận thống trị doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761Bộ phận phân phối : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/ (5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2000 + 4.800 + 8.000 + 2.275 + 1540 = 18.615

Mức khấu hao TSCĐ giảm hồi tháng 6/N tại:

Bộ phận sản xuất: 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250Bộ phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500

Bộ phận tiếp tế : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365Bộ phận bán hàng : 7.000 + 800 – 500 = 7.300Bộ phận cai quản doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761 Yêu cầu 4

Mức khấu hao tài sản cố định trích vào tháng 7/N:

Bộ phận cung ứng : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450.Bộ phận bán sản phẩm : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 +

4.000 – 2.500 = 8.500

Bộ phận làm chủ doanh nghiệp: 10.000 + 302.000*15%/12 + 1.000.800/(20*12) =

10.000 + 3.775 + 4170 = 17.945

Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán tài sản cố định và thắt chặt 2:

 

Có tài liệu ở một Doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ trong quý 1 năm N như sau: (đơn vị tính: đồng)

Mua 1 đồ đạc thiết bị của khách hàng A bằng quỹ đầu tư chi tiêu phát triển giá sở hữu chưa tính thuế GTGT: 100.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. Chi phí lắp để chi bằng tiền mặt: 8.000.000

Rút TGNH giao dịch tiền cài đặt TSCĐ trên, hiểu được do thanh toán giao dịch tiền trước thời hạn hiện tượng nên doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thanh toán: 1.000.000

Mua 1 xe ca để lấy rước người công nhân giá sở hữu chưa thuế GTGT: 50.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. Dn đã thanh toán tiền cho đơn vị bán bởi chuyển khoản.

Mua một số TSCĐ ship hàng cho công tác cai quản giá giao dịch theo hóa 1-1 GTGT chưa tính thuế: 22.000.000, đã thanh toán bằng chi phí mặt

Vay dài hạn ngân hàng để buôn bán 1 phương tiện vận tải giao hàng cho cung cấp theo hóa solo GTGT không tính thuế: 280.000.000, thuế GTGT 28.000.000

Mua 1 TSCĐ ship hàng sản xuất bằng nguồn ngân sách xây dựng cơ bạn dạng theo cách tiến hành trả chậm trong nửa năm giá cài trả tiền ngay lập tức (chưa tính thuế cùng lãi): 240.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, lãi trả chậm: 2.400.000

Trong quý 1, thực thanh toán tiền download TSCĐ trên cho người bán bằng TGNH, đồng thời phân bổ lãi trả chậm chạp vào túi tiền theo từng kỳ thanh toán.

Khóa học tập Kế toán tổng hòa hợp thực hành

Giảm 980,000₫

Đăng ký ngay!

Yêu cầu:

Định khoản kế toán những nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên

Cho biết bộ chứng từ của từng nhiệm vụ và ghi sổ sách những tài khoản liên quan

Bài giải:

Mua 1 máy móc thiết bị của doanh nghiệp A bởi quỹ đầu tư phát triển giá mua chưa tính thuế GTGT: 100.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. Giá thành lắp đặt chi bằng tiền mặt: 8.000.000

Định khoản

Nợ TK 2112: 100.000.000

Nợ TK 1332: 10.000.000

Có TK 331A: 110.000.000

Nợ TK 2112: 8.000.000

Có TK 111: 8.000.000

Nợ TK 414: 108.000.000

Có TK 411: 108.000.000

Bộ hội chứng từ:

Định khoản 1

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ triệu chứng từ gốc: phù hợp đồng, hóa đơn, biên bạn dạng giao thừa nhận tài sản, phiếu xuất kho bên bán, thẻ tài sản cố định

Định khoản 2

+ chứng từ kế toán: phiếu chi

+ hội chứng từ gốc: hóa đơn bán hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ chiếc TK 2112, 1332, 111

+ Sổ cụ thể 331A

Rút TGNH thanh toán tiền thiết lập TSCĐ trên, hiểu được do giao dịch tiền trước thời hạn hình thức nên doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thanh toán: 1.000.000

Định khoản

Nợ TK 331A: 110.000.000

Có TK 515: 1.000.000

Có TK 112: 109.000.000

Bộ chứng từ:

+ triệu chứng từ kế toán: giấy báo nợ kế toán tài chính lập, phiếu kế toán

+ bệnh từ gốc: hóa đơn, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ chi tiết 331A

+ Sổ mẫu TK 331, 515, 112

Mua 1 xe ca để đưa rước người công nhân giá download chưa thuế GTGT: 50.000.000, thuế suất thuế GTGT: 10%. Doanh nghiệp đã thanh toán giao dịch tiền cho đơn vị bán bởi chuyển khoản.

Định khoản

Nợ TK 2113: 50.000.000

Nợ TK 1332: 5.000.000

Có TK 112: 55.000.000

Bộ hội chứng từ:

+ bệnh từ kế toán: giấy báo nợ kế toán tài chính lập

+ chứng từ gốc: phù hợp đồng, hóa đơn, biên bạn dạng giao nhận tài sản, phiếu xuất kho bên bán, thẻ tài sản cố định, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ mẫu TK 2113, 1332, 112

Mua một số TSCĐ ship hàng cho công tác làm chủ bằng quỹ phục lợi giá thanh toán giao dịch theo hóa đơn bán sản phẩm là 32.000.000, đã giao dịch thanh toán bằng chi phí mặt

Định khoản

Nợ TK 211: 32.000.000

Có TK 111: 32.100.000

Bộ hội chứng từ:

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu chi

+ chứng từ gốc: hòa hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao thừa nhận tài sản, phiếu xuất kho mặt bán, thẻ gia sản cố định

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ cụ thể 152A, 331M

+ Sổ mẫu TK 152, 133, 111, 331

Vay lâu năm hạn bank để bán buôn 1 phương tiện vận tải của người sử dụng B phục vụ cho sản xuất theo hóa đối kháng GTGT chưa tính thuế: 280.000.000, thuế GTGT 28.000.000

Định khoản

Nợ TK 2112: 280.000.000

Nợ TK 1332: 28.000.000

Có TK 331B: 308.000.000

Nợ TK 331B: 308.000.000

Có TK 3411: 308.000.000

Bộ hội chứng từ:

Định khoản 1

+ hội chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ triệu chứng từ gốc: vừa lòng đồng vay, giấy dấn nợ

Định khoản 2

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ hội chứng từ gốc: hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao thừa nhận tài sản, phiếu xuất kho mặt bán, thẻ gia sản cố định

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ chiếc TK 2112, 1332, 331, 3411

+ Sổ chi tiết 331B

Mua 1 TSCĐ của khách hàng A giao hàng sản xuất bằng nguồn chi phí xây dựng cơ bạn dạng theo phương thức trả chậm trong nửa năm giá mua trả tiền ngay (chưa tính thuế với lãi): 240.000.000, thuế suất thuế GTGT 10%, lãi trả chậm: 2.400.000

Trong quý 1, thực thanh toán tiền tải TSCĐ trên cho tất cả những người bán bằng TGNH, đồng thời phân bổ lãi trả chậm chạp vào giá thành theo từng kỳ thanh toán.

Định khoản

Nợ TK 211: 240.000.000

Nợ TK 1332: 24.000.000

Nợ TK 2421: 2.400.000

Có TK 331A: 266.400.000

Nợ TK 331A: 266.400.000

Có TK 112: 266.400.000

Nợ TK 635: 400.000 (= 2.400.000/6)

Có TK 242: 400.000

Nợ TK 441: 266.400.000

Có TK 411: 266.400.000

Bộ hội chứng từ:

Định khoản 1

+ hội chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ hội chứng từ gốc: vừa lòng đồng, hóa đơn, biên phiên bản giao thừa nhận tài sản, phiếu xuất kho mặt bán, thẻ gia tài cố định

Định khoản 2

+ bệnh từ kế toán: giấy báo nợ kế toán lập

+ chứng từ gốc: hóa đơn, giấy báo nợ ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Định khoản 3

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ chứng từ gốc: bảng phân bổ ngân sách trả trước

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ loại TK 211, 1332, 331, 242, 635, 411, 441

+ Sổ chi tiết 331A

 

Mẫu bài tập nghiệp vụ kế toán tài sản cố định 3:

Có 1 tài liệu tại 1 Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, trong kỳ hạch toán như sau. (đơn vị tính: đồng)

Thanh lý 1 TSCĐ vẫn hư hỏng bao gồm nguyên giá 86 triệu, sẽ hao mòn 85 triệu. Ngân sách chi tiêu tổ chức thanh lý bằng tiền mặt 300 ngàn đồng. Kết quả thanh lý thu được một số ít phế liệu thu hồi bán bởi tiền mặt: 2.2 triệu.

Sửa chữa thường xuyên 1 số MMTB dùng ở phân xưởng chế tạo với ngân sách sửa chữa thực tiễn phát sinh gồm:

+ Phụ tùng nỗ lực thế: 2.2 triệu

+ những vật liệu khác: 600 ngàn đồng

+ ngân sách khác bằng tiền mặt: 1 triệu đồng

Theo kết quả kiểm kê TSCĐ cuối kỳ:

+ Phát hiện nay mất 1 TSCĐ hữu hình đang sử dụng ở phần tử sản xuất gồm nguyên giá chỉ 136 triệu, vẫn khấu hao: 126 triệu, chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý.

+ Phát hiện tại thừa 1 TSCĐ đang sử dụng ở phần tử bán hàng, vày kế toán quên không ghi sổ kế toán, biết TS này có nguyên giá bán 60 triệu, thời gian sử dụng 4 năm, đã phục vụ vận chuyển sản phẩm tiêu thụ được 1 tháng.

Theo hiệu quả xử lý của cung cấp trên, thiệt hại bởi vì mất TSCĐ bắt tổ sản xuất bồi hoàn toàn bộ, bằng phương pháp trừ dần vào lương của công nhân trong tổ, bắt đầu từ tháng này.

Yêu cầu:

Định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên

Cho biết bộ triệu chứng từ của từng nhiệm vụ và ghi sổ sách các tài khoản liên quan

Bài giải:

1.Thanh lý 1 TSCĐ đang hư hỏng bao gồm nguyên giá chỉ 86 triệu, đang hao mòn 85 triệu. Túi tiền tổ chức thanh lý bởi tiền mặt 300 ngàn đồng.

Kết trái thanh lý thu được một số ít phế liệu tịch thu bán bởi tiền mặt bao hàm thuế GTGT 10%: 2.2 triệu.

Định khoản

Nợ TK 811: 1.000.000

Nợ TK 214: 85.000.000

Có TK 211: 86.000.000

Nợ TK 811: 300.000

Có TK 111: 300.000

Nợ TK 111: 2.200.000

Có TK 711: 2.000.000

Có TK 133: 200.000

Bộ triệu chứng từ:

Định khoản 1

+ bệnh từ kế toán: phiếu kế toán

+ hội chứng từ gốc: hóa đơn, biên bản thanh lý tài sản

Định khoản 2

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu chi

+ hội chứng từ gốc: hóa đơn

Định khoản 3

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu thu

+ bệnh từ gốc: hóa đơn

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ loại TK 2112, 1332, 111

+ Sổ chi tiết 331A

Sửa chữa thường xuyên 1 số MMTB cần sử dụng ở phân xưởng phân phối với chi phí sửa chữa thực tế phát sinh gồm:

+ Phụ tùng rứa thế: 2.2 triệu

+ những vật liệu khác: 600 ngàn đồng

+ túi tiền khác bằng tiền mặt: 1 triệu đồng

Định khoản

Nợ TK 627: 3.800.000

Có TK 1534: 2.200.000

Có TK 152: 600.000

Có TK 111: 1.000.000

Bộ hội chứng từ:

+ chứng từ kế toán: phiếu kế toán, phiếu chi

+ hội chứng từ gốc: hóa đơn

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ chiếc TK 627, 1534, 152, 111

Theo tác dụng kiểm kê TSCĐ cuối kỳ:

+ Phát hiện mất 1 TSCĐ hữu hình đang áp dụng ở thành phần sản xuất bao gồm nguyên giá chỉ 136 triệu, sẽ khấu hao: 126 triệu, chưa rõ vì sao chờ xử lý.

+ Phát hiện thừa 1 TSCĐ đang thực hiện ở phần tử bán hàng, vị kế toán quên không ghi sổ kế toán, biết TS này có nguyên giá chỉ 60 triệu, thời hạn sử dụng 4 năm, đã giao hàng vận chuyển sản phẩm tiêu thụ được một tháng.

Định khoản

Nợ TK 214: 126.000.000

Nợ TK 1381: 10.000.000

Có TK 211: 136.000.000

Nợ TK 211: 60.000.000

Có TK 214: 1.250.000

Có TK 3381: 58.750.000

Bộ chứng từ:

+ triệu chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ bệnh từ gốc: biên bản kiểm kê TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật cam kết chung

+ Sổ mẫu TK 214, 1381, 211, 214, 3381

Theo kết quả xử lý của cấp trên, thiệt hại vì chưng mất TSCĐ bắt tổ sản xuất bồi thường toàn bộ, bằng cách trừ dần vào lương của công nhân trong tổ, bước đầu từ tháng này.

Định khoản

Nợ TK 334: 10.000.000

Có TK 1381: 10.000.000

Bộ hội chứng từ:

+ hội chứng từ kế toán: phiếu kế toán

+ chứng từ gốc: biên phiên bản xử lý thiếu TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ chiếc TK 334, 1381

Mẫu bài tập nhiệm vụ kế toán tài sản cố định 4:

Bài 3: có 1 tài liệu tại một Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương thức khấu trừ, hồi tháng 03/N hạch toán như sau. (đơn vị tính: đồng)

Ngày 01/03: nhập khẩu 1 trang thiết bị thiết bị:

Giá mua đề xuất trả bạn bán 2 nghìn USD, tỷ giá 22.600 VND/USD

Thuế suất thuế nhập khẩu: 40%

Chi giá thành vận gửi TS chi bởi tiền mặt: 5 triệu

Thuế suất thuế GTGT MMTB nhập khẩu: 10%

Thời gian khấu hao 10 năm

Ngày 10/03: Mua một trong những phần mềm kế toán bởi quỹ đầu tư chi tiêu phát triển, giá cài đặt theo hóa 1-1 chưa tính thuế: 30 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, thanh toán giao dịch bằng tiền trợ thì ứng.

Chi phí thiết lập đặt, chạy thử phần mềm chi bằng tiền mặt: 500 nghìn đồng.

Ngày 22/03: nhượng bán 1 TSCĐ không còn cân xứng với quy trình công nghệ mới theo giá không VAT: 110 triệu, VAT 10%, sẽ thu đủ bằng TGNH. Biết TS này còn có nguyên giá chỉ 160 triệu, vẫn hao mòn 80 triệu. Hoa hồng cho những người môi giới trả bởi tiền phương diện 2 triệu.

Yêu cầu:

Định khoản, tính khấu hao cuối tháng

Cho biết bộ triệu chứng từ với ghi sổ sách kế toán những nghiệp vụ phạt sinh

Ngày 01/03: nhập khẩu 1 đồ đạc thiết bị:

+ giá bán mua đề xuất trả bạn bán 2000 USD, tỷ giá bán 22.600 VND/USD

+ Thuế suất thuế nhập khẩu: 40%

+ ngân sách vận chuyển TS chi bởi tiền mặt: 5 triệu

+ Thuế suất thuế GTGT MMTB nhập khẩu: 10%

Định khoản

Nợ TK 211: 63.280.000

Có TK 3333: 18.080.000 (=2.000×22.600×40%)

Có TK 331: 45.200.000 (=2.000×22.600)

Nợ TK 1331: 6.328.000

Có TK 33312: 6.328.000

Nợ TK 211: 5.000.000

Có TK 111: 5.000.000

Cuối mon tính khấu hao: =(63.280.000+5.000.000)/(10×12)=569.000

Bộ bệnh từ:

+ bệnh từ kế toán: phiếu kế toán, phiếu chi

+ triệu chứng từ gốc: tờ khai hải quan, sales contract, commercial invoice, packing list, bill of lading, C/O (chứng dấn xuất xứ),…

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký kết chung

+ Sổ chiếc TK 211, 331, 3333, 133, 33312, 111

Ngày 10/03: Mua một trong những phần mềm kế toán bằng quỹ đầu tư phát triển, giá thiết lập theo hóa đối chọi chưa tính thuế: 30 triệu đồng, thuế suất thuế GTGT 10%, giao dịch thanh toán bằng tiền tạm thời ứng.

+ ngân sách chi tiêu cài đặt, chạy thử ứng dụng chi bằng tiền mặt: 500 ngàn đồng.

+ thời gian khấu hao 5 năm

Định khoản

Nợ TK 2135: 30.000.000

Nợ TK 1332: 3.000.000

Có TK 141: 33.000.000

Nợ TK 211: 500.000

Có TK 111: 500.000

Nợ TK 414: 30.500.000

Có TK 411: 30.500.000

Cuối tháng tính khấu hao: =((30.000.000+500.000)×22)/(5×12×31)=360.752,7

Bộ chứng từ:

+ chứng từ kế toán: phiếu kế toán, phiếu chi

+ chứng từ gốc: hòa hợp đồng, hóa đơn, biên phiên bản giao hàng, phiếu xuất kho, thẻ TSCĐ

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ dòng TK 2135, 1332, 141, 111, 414, 411

Ngày 22/03: nhượng phân phối 1 TSCĐ ko còn tương xứng với quy trình technology mới theo giá không VAT: 110 triệu, VAT 10%, đang thu đủ bởi TGNH. Biết TS này còn có nguyên giá 160 triệu, vẫn hao mòn 80 triệu. Hoa hồng cho tất cả những người môi giới trả bởi tiền phương diện 2 triệu.

Định khoản

Nợ TK 811: 80.000.000

Nợ TK 214: 80.000.000

Có TK 211: 160.000.000

Nợ TK 112: 121.000.000

Có TK 711: 110.000.000

Có TK 3331: 11.000.000

Nợ TK 811: 2.000.000

Có TK 111: 2.000.000

Bộ triệu chứng từ:

+ triệu chứng từ kế toán: giấy báo gồm kế toán lập, phiếu chi

+ hội chứng từ gốc: đúng theo đồng, hóa đơn, biên phiên bản thanh lý TSCĐ, biên bản bàn giao TSCĐ, giấy báo bao gồm ngân hàng, sổ phụ ngân hàng

Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung

+ Sổ dòng TK 811, 214, 211, 112, 711, 3331, 111

Trên đó là bài viết 4 Mẫu bài bác tập nhiệm vụ kế toán tài sản cố định có đáp án lời giải. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về kế toán tài chính tài sản cố định cùng như nhiệm vụ kế toán hoàn toàn có thể tham gia một khóa học kế toán thực hành trên bệnh từ hóa đơn thực đỏ thời gian ngắn cấp tốc giúp học viên đem kinh nghiệm đi làm việc kế toán trên doanh nghiệp bởi Trung tâm kế toán Hà Nội tổ chức. Thời hạn học vào 3 tháng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *