BẢNG LƯƠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng gửi mang lại quý quý khách toàn văn những Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức vận dụng trong năm 2022 .


*
Mục lục bài viết

Theo khoản 3 Điều 4 của quyết nghị 23/2021/QH15 của Quốc hội thì bên nước sẽ triệu tập nguồn lực nhằm thực hiện cải tân tiền lương từ ngày 01 mon 7 năm 2022 với khi thực hiện cải tân thì sẽ huỷ bỏ lương đại lý theo niềm tin tại quyết nghị 27-NQ/TW năm 2018.

Tuy nhiển, tại nghị quyết 34/2021/QH15 về dự toán ngân sách chi tiêu nhà nước năm 2022, Quốc hội đã quyêt nghị về việc chính thức lùi thời điểm thực hiện cải cách chế độ tiền lương chính sách tại khoản 3 Điều 4 của quyết nghị số 23/2021/QH15.

Như vậy, lương cán bộ, công chức , viên chức năm 2022 sẽ liên tục thực hiện nay theo nút lương cơ sở. Cố kỉnh thể, tiếp tục thực hiện nay mức lương các đại lý 1.490.000 đồng/tháng được nguyên tắc tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP:

Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 đang bao gồm:

- Bảng 1: Bảng lương siêng môn, nghiệp vụ so với cán bộ, công chức trong số cơ quan công ty nước.

- Bảng 2: Bảng lương chăm môn, nghiệp vụ so với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của phòng nước.

*
Bảng lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Ảnh chụp 1 phần bảng lương cán bộ công chức, viên chức năm 2022

Trong đó:

**Đối tượng áp dụng bảng 1 gồm:

1. Công chức nhiều loại A3:

- nhóm 1 (A3.1):

- nhóm 2 (A3.2):

2. Công chức loại A2:

- nhóm 1 (A2.1):

- đội 2 (A2.2):

3. Công chức loại A1:

4. Công chức nhiều loại Ao: Áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ chuyên môn đào tạo cao đẳng (hoặc cn cao đẳng), những Bộ, phòng ban ngang Bộ thống trị ngạch công chức siêng ngành kiến nghị Bộ Nội vụ phát hành chức danh, tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho cân xứng (công chức nhiều loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức nhiều loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn).

5. Công chức một số loại B:

6. Công chức một số loại C:

- nhóm 1 (C1):

- team 2 (C2):

- nhóm 3 (C3): Ngạch kế toán viên sơ cấp

**Đối tượng vận dụng bảng 2 gồm:

1. Viên chức các loại A3:

- team 1 (A3.1):

- đội 2 (A3.2):

2. Viên chức loại A2:

- nhóm 1 (A2.1):

- team 2 (A2.2):

3.Viên chức loại A1:

4. Viên chức các loại Ao:

Các chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức sự nghiệp khác yêu cầu chuyên môn đào tạo cđ (hoặc cử nhân cao đẳng), những Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành ý kiến đề xuất Bộ Nội vụ phát hành chức danh, tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp và công việc và lí giải xếp lương cho cân xứng (viên chức các loại A0 khi bao gồm đủ điều kiện được thi nâng lên viên chức loại A2 team 2 trong thuộc ngành chăm môn).

5. Viên chức một số loại B:

6. Viên chức các loại C:

- team 1 (C1):

- đội 2 (C2): chức vụ nhân viên công ty xác

- đội 3 (C3): chức vụ Y công.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 38/2019/NĐ-CP luật pháp về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức với lực lượng vũ trang.

- quyết nghị 34/2021/QH15 về dự toán túi tiền nhà nước năm 2022.

- Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang.

- Văn phiên bản hợp tuyệt nhất 01/VBHN-BNV năm năm nhâm thìn hợp tuyệt nhất Nghị định về chế độ tiền lương so với cán bộ, công, viên chức với lực lượng vũ trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *