Cho đoạn mạch như hình vẽ trong đó (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện nuốm giữa nhị đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ loại điện trong mạch gồm chiều với độ phệ là:


Phương pháp giải

+ giả sử cái điện theo một chiều

+ áp dụng biểu thức định phương pháp ôm cho đoạn mạch chứa nguồn, thứ thu


*

Giả sử cái điện đi trường đoản cú A sang B như hình vẽ khi đó E1 là nguồn điện, E2 là máy thu vận dụng định giải pháp Ôm mang đến đoạn mạch đựng máy thu: (I = frac mU_ mAB + E_1 - E_2R + r_1 + r_2 = frac6 + 9 - 328,4 + 1,2 + 0,4 = 0,4left( A ight) > 0)

=> Điều trả sử là đúng

=> chiều chiếc điện đi theo chiều mang sử (chiều từ bỏ A sang trọng B)


*
*
*
*
*
*
*
*

Đồ thị diễn đạt định quy định Ôm là:

*


Cho đoạn mạch như hình vẽ trong các số ấy (E_1 = 9V), (r_1 = 1,2Omega ); (E_2 = 3left( V ight)), (r_2 = 0,4Omega ). Điện trở (R = 28,4Omega ). Hiệu điện vậy giữa nhì đầu đoạn mạch (U_AB = 6V). Cường độ cái điện trong mạch tất cả chiều với độ béo là:


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Từng pin gồm suất điện động (E = 1,5V), năng lượng điện trở vào (r = 1Omega ). Điện trở mạch ko kể (R = 3,5Omega ). Cường độ cái điện sinh hoạt mạch kế bên là:


Cho mạch năng lượng điện sau:

*

Biết $E m = m 24V$, $r = 2Omega $, $R_1 = R_2 = 5Omega $, $C_1 = m 4.10^ - 7F$,$C_2 = m 6.10^ - 7F$

Điện tích trên $2$ phiên bản tụ điện khi $K$ đóng là?


Cho mạch điện như hình vẽ:

*

$E m = m 12V$ , $r m = m 2Omega $ , $R_1 = m 1Omega $, $R_2 = m 2Omega $ , $R_3 = m 3Omega $ , $C_1 = m 1mu F$,$C_2 = m 2mu F$.