Danh Mục Đồ Dùng Đồ Chơi Theo Thông Tư 34

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 34/2013/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 17 mon 09 năm 2013

THÔNG TƯ

 SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THIẾT BỊ QUY ĐỊNH TẠI DANH MỤC ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI -THIẾT BỊDẠY HỌC TỐI THIỂU DÙNG mang lại GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ02/2010/TT-BGDĐT NGÀY 11 THÁNG 2 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng3 năm 2008 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu củatổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và trả lời thi hành một số trong những điều củaLuật giáo dục; Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2011 của Chínhphủ về việc sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP; Nghị địnhsố 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm trước đó của cơ quan chính phủ về sửa đổi điểm b khoản13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 05 năm 2011 của bao gồm phủvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25tháng 7 năm 2009 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Chương trìnhGiáo dục mầm non;

Theo kiến nghị của cục trưởng Cục các đại lý vật chấtvà đồ vật trường học, đồ đùa trẻ em; Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Mầm non; Vụ trưởngVụ Khoa học công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Thôngtư sửa đổi, bổ sung, một vài thiết bị nguyên lý tại danh mục Đồ dùng - Đồ nghịch -Thiết bị dạy dỗ học tối thiểu sử dụng cho giáo dục và đào tạo mầm non phát hành kèm theo Thông tưsố 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng hai năm 2010 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị pháp luật tại danh mục Đồdùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học về tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hànhkèm theo Thông bốn số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010 của bộ trưởng BộGiáo dục cùng Đào tạo.

1. Sửa đổi, bổ sung cập nhật các thiết bịsau:

a) trang bị "Bút sáp, phấn vẽ, bút chì"(Mã số MN122047) thành "Bút sáp, phấn vẽ" tại danh mục Đồ dùng - Đồchơi - Thiết bị dạy học tối thiểu sử dụng cho giáo dục đào tạo mầm non, nhóm trẻ 12 - 24tháng tuổi;

b) thứ "Bút sáp, phấn vẽ, cây viết chìmàu" (Mã số MN232079) thành "Bút sáp, phấn vẽ" tại danh mục Đồdùng - Đồ đùa - Thiết bị dạy dỗ học buổi tối thiểu sử dụng cho giáo dục mầm non, team trẻ24 - 36 tháng tuổi.

2. Bến bãi bỏ những thiết bị sau:

a) kho bãi bỏ các thiết bị được điều khoản tại hạng mục Đồdùng - Đồ nghịch - Thiết bị dạy học về tối thiểu cần sử dụng cho giáo dục đào tạo mầm non, đội trẻ3 - 12 mon tuổi sau:

SỐ TT

MÃ SỐ

TÊN THIẾT BỊ

1

MN013043

Thơ trong nhà trẻ

2

MN013044

Truyện kể ở trong nhà trẻ

3

MN013045

Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non

4

MN013046

Hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non (3-36 mon tuổi)

5

MN013047

Đồ chơi và trò chơi mang lại trẻ dưới 6 tuổi

6

MN013048

Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

b) bến bãi bỏ các thiết bị được biện pháp tại hạng mục Đồdùng - Đồ đùa - Thiết bị dạy dỗ học tối thiểu dùng cho giáo dục và đào tạo mầm non, đội trẻ12 - 24 tháng tuổi sau:

SỐ TT

MÃ SỐ

TÊN THIẾT BỊ

1

MN123061

Thơ ở trong nhà trẻ

2

MN123062

Truyện kể ở trong nhà trẻ

3

MN123063

Chương trình giáo dục đào tạo mầm non

4

MN123064

Hướng dẫn tổ chức tiến hành Chương trình giáo dục mầm non (3-36 mon tuổi)

5

MN123065

Đồ chơi mang đến trẻ dưới 6 tuổi

6

MN123066

Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

c) bến bãi bỏ những thiết bị được dụng cụ tại hạng mục Đồdùng - Đồ nghịch - Thiết bị dạy dỗ học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non, đội trẻ24 - 36 mon tuổi sau:

SỐ TT

MÃ SỐ

TÊN THIẾT BỊ

1

MN233082

Thơ ở trong nhà trẻ

2

MN233083

Truyện kể ở trong nhà trẻ

3

MN233084

Vở tập chế tạo hình

4

MN233085

Chương trình giáo dục mầm non

5

MN233086

Hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non (3-36 mon tuổi)

6

MN233087

Đồ nghịch và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi

7

MN233088

Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

d) bãi bỏ những thiết bị được quy định tại hạng mục Đồdùng - Đồ nghịch - Thiết bị dạy học buổi tối thiểu sử dụng cho giáo dục và đào tạo mầm non, lớp mẫugiáo 3 - 4 tuổi sau:

SỐ TT

MÃ SỐ

TÊN THIẾT BỊ

1

MN343091

Truyện tranh những loại

2

MN343092

Vở tập tạo thành hình

3

MN343093

Vở làm cho quen với toán

4

MN343094

Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non

5

MN343095

Hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non

6

MN343096

Đồ chơi và trò chơi cho trẻ bên dưới 6 tuổi

7

MN343097

Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

8

MN343098

Hướng dẫn đảm bảo an toàn môi trường vào trường mầm non

9

MN343099

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

e) bến bãi bỏ những thiết bị được luật tại hạng mục Đồdùng - Đồ nghịch - Thiết bị dạy học về tối thiểu sử dụng cho giáo dục đào tạo mầm non, lớp mẫugiáo 4 - 5 tuổi sau:

SỐ TT

MÃ SỐ

TÊN THIẾT BỊ

1

MN453113

Truyện tranh các loại

2

MN453114

Vở tập sinh sản hình

3

MN453115

Vở làm cho quen với toán

4

MN453116

Chương trình giáo dục và đào tạo mầm non

5

MN453117

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

6

MN453118

Đồ chơi và trò chơi đến trẻ dưới 6 tuổi

7

MN453119

Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

8

MN453120

Hướng dẫn bảo đảm an toàn môi trường trong trường mầm non

9

MN453121

Giáo dục sử dụng tích điện tiết kiệm hiệu quả

f) bãi bỏ những thiết bị được qui định tại danh mục Đồdùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy dỗ học về tối thiểu cần sử dụng cho giáo dục và đào tạo mầm non, lớp mẫugiáo 5 - 6 tuổi sau:

SỐ TT

MÃ SỐ

TÊN THIẾT BỊ

1

MN563109

Truyện tranh những loại

2

MN563110

Vở tập tạo hình

3

MN563111

Vở làm quen với toán

4

MN563112

Tập đánh chữ cái

5

MN563113

Chương trình giáo dục mầm non

6

MN563114

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo lớn)

7

MN563115

Đồ đùa và trò chơi đến trẻ dưới 6 tuổi

8

MN563116

Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố

9

MN563117

Hướng dẫn bảo đảm an toàn môi trường vào trường mầm non

10

MN563118

Giáo dục sử dụng tích điện tiết kiệm hiệu quả

Điều 2. Căn cứ danh mục thiết bị sửa đổi, vấp ngã sung ban hành tại Thôngtư này, những sở giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy chịu trách nhiệm lãnh đạo việc cài sắm, tựlàm, sưu tầm, thực hiện và bảo vệ thiết bị ship hàng dạy học tại các cơ sở giáo dụcmầm non.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng; cục trưởng Cục các đại lý vật hóa học và Thiết bịtrường học, đồ nghịch trẻ em; Vụ trưởng Vụ chiến lược - Tài chính; Vụ trưởng VụGiáo dục Mầm non; Vụ trưởng Vụ Khoa học, technology và Môi trường; Thủ trưởngcác đơn vị có tương quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo ra và Giám đốc những sở giáo dụcvà huấn luyện và giảng dạy chịu trọng trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: - VP Quốc hội (để b/c); - VP chủ tịch nước (để b/c); - VP cơ quan chỉ đạo của chính phủ (để b/c); - Ủy ban VHGD TNTNNĐ của chính phủ quốc hội (để b/c); - Ban TGTW (để b/c); - các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc bao gồm phủ, HĐND, UBND các tỉnh, TP trực trực thuộc TW (để phối hợp); - Công báo; - Cục khám nghiệm VBQPPL (Bộ tư pháp); - Như Điều 4 (để thực hiện); - website của thiết yếu phủ; - Website của bộ GD&ĐT; - Lưu: VT, viên CSVCTBTH, Vụ PC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *