Đề Thi & Đáp Án Tuyển Sinh Đại Học

Bạn làm sao quan tâm rất có thể xem trả lời giải các môn vào kì thi ĐH, CĐ 2012 ngay sau thời điểm thi hoàn thành và tra cứu điểm thi những trường ĐH, CĐ 2012 miễn tầm giá tại website www.diendanseovietnam.edu.vn/hoidap.

Gợi ý giải đề thi cao đẳngBu1ea1n nu00e0o quan tu00e2m cu00f3 thu1ec3 xem hu01b0u1edbng du1eabn giu1ea3i cu00e1c mu00f4n vào ku00ec thi u0110H, Cu0110 2012 ngay sau thời điểm thi hoàn thành vu00e0 tra cu1ee9u u0111iu1ec3m thi cu00e1c tru01b0u1eddng u0110H, Cu0110 2012 miu1ec5n phu00ed tu1ea1i website www.diendanseovietnam.edu.vn/hoidap.
Hu01b0u1edbng du1eabn xem u0111u00e1p u00e1n, gu1ee3i u00fd u0111u1ec1 thi u0110H, Cu0110 nu0103m 2012
Gu1ee3i u00fd giu1ea3i u0111u1ec1 thi u0110H

Ngu00e0y Buu1ed5i Mu00f4n thi Khu1ed1i A Khu1ed1i A1 4/7/2012 Su00e1ng Tou00e1n Chiu1ec1u Vu1eadt lu00ed 5/7/2012 Su00e1ng Hu00f3a hu1ecdc Tiu1ebfng Anh Ngu00e0y Buu1ed5i Mu00f4n thi Khu1ed1i B Khu1ed1i C Khu1ed1i D 9/7/2012 Su00e1ng Sinh hu1ecdc Ngu1eef vu0103n Ngu1eef vu0103n Chiu1ec1u Tou00e1n Lu1ecbch su1eed Tou00e1n 10/7/20112 Su00e1ng Hu00f3a hu1ecdc u0110u1ecba lu00ed Tiu1ebfng Anh Gu1ee3i u00fd giu1ea3i u0111u1ec1 thi cao u0111u1eb3ng Ngu00e0y Buu1ed5i Mu00f4n thi Khu1ed1i A Khu1ed1i A1 Khu1ed1i B Khu1ed1i C Khu1ed1i D 15/7/2012 Su00e1ng Vu1eadt lu00ed Vu1eadt lu00ed Sinh hu1ecdc Ngu1eef vu0103n Ngu1eef vu0103n Chiu1ec1u Tou00e1n Tou00e1n Tou00e1n Lu1ecbch su1eed Tou00e1n 16/7/2012 Su00e1ng Hu00f3a hu1ecdc Tiu1ebfng Anh Hu00f3a hu1ecdc u0110u1ecba lu00ed Tiu1ebfng Anh ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":346989,"user":{"id":1,"login_name":"ipaper","name":"Phu1ea1m Vu0103n","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"aoshimasu

TRA DIEM THI NHANH
Trả lời 10 năm trước
có đáp án không còn rùi kia bạn


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":346989,"user":{"id":1,"login_name":"Tradiemthinhanh","name":"TRA DIEM THI NHANH","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nobbobby

TuvanAZ.vn
Trả lời 10 năm trước
gồm đáp án rùi kia bạn


cu00f3 u0111u00e1p u00e1n ru00f9i u0111u00f3 bu1ea1n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":346989,"user":{"id":1,"login_name":"tuvanaz_02","name":"TuvanAZ.vn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"tuvanaz_02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *