“Diện Tích” Trong Tiếng Anh: Định Nghĩa, Ví Dụ

Diện tích là đại lượng thể hiện phạm vi của hình hoặc hình hai phía hoặc lamina phẳng, trong mặt phẳng. Diện tích là một trong khái niệm rất gần gũi trong hệ thống giám sát và đo lường quốc tế. Bọn họ đã phát hiện khái niệm này trong lịch trình học và trong nhiều nghành nghề dịch vụ liên quan mang đến xây dựng. Vậy diện tích giờ đồng hồ anh là gì?

*
*
*

Formula for area of ​​square

(Công thức tính diện tích s hình vuông)

Công thức: S = a x a.

To calculate the area of ​​a square, we multiply the length of a side by itself.

(Muốn tính diện tích s hình vuông, ta mang độ lâu năm một cạnh nhân với thiết yếu nó)

Formula for area of ​​a rectangle

(Công thức tính diện tích Hình chữ nhật)

Công thức: S = a x b.

To calculate the area of ​​a rectangle, we multiply the length by the width (same unit of measure).


(Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta lấy chiều nhiều năm nhân cùng với chiều rộng , cùng một đơn vị đo)

Formula for area of ​​a parallelogram

(Công thức tính diện tích s Hình bình hành)

Công thức: S = a x h

To calculate the area of ​​a parallelogram, multiply the base length by the height (same unit of measure).

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta mang độ lâu năm đáy nhân với chiều cao, cùng một đơn vị chức năng đo)

Formula for area of ​​rhombus

(Công thức tính diện tích s Hình thoi)

Công thức: S = (M x N)/2

To calculate the area of ​​a rhombus, we take the hàng hóa of the lengths of the two diagonals divided by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ nhiều năm hai đường chéo chia cho 2, thuộc một đơn vị đo).

Formula for area of ​​a triangle

(Công thức tính diện tích s hình tam giác)

Công thức: S = (a x h)/2

To calculate the area of ​​a triangle, we multiply the base length times the height và divide by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích hình tam giác, ta rước độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2 cùng một đơn vị đo).

Formula to lớn calculate the area of ​​a trapezoid

(Công thức tính diện tích hình thang)

Công thức: S = (a + b)x h/2

To calculate the area of ​​a trapezoid, we take the sum of the lengths of the two bases multiplied by the height và then divide it by 2 (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích hình thang, ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi đem chia cho 2, thuộc một đơn vị chức năng đo).

Formula for calculating the area of ​​a circle

(Công thức tính diện tích hình tròn)

Công thức: r x r x 3,14

To calculate the area of ​​a circle, multiply the radius by the radius và then multiply it by 3.14.

(Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy buôn bán kinh nhân với bán kính rồi nhân cùng với số 3,14.)

Calculate the area around the cube

(Tính diện tích s xung quanh hình lập phương)

Công thức: Sxq = Sm x 4

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 4.

(Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích s 1 phương diện của hình lập phương nhân với

Calculate the total area of ​​a cube

(Tính diện tích toàn phần hình lập phương)

Công thức: Stp = Sm x 6

To calculate the surrounding area, we multiply the area of ​​1 face of the cube by 6 .

(Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân cùng với 6)

Calculate the area around the rectangle

(Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật)

Công thức: Sxq = p x c

To calculate the surrounding area of ​​a rectangular box, we multiply the perimeter of the base by the height (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt dưới nhân cùng với chiều cao, thuộc một đơn vị chức năng đo).

Calculate the total area of ​​the rectangular box

(Tính diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật)

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

To calculate the total area of ​​a rectangular box, we take the surrounding area of ​​the rectangular box plus 2 times the area of ​​the base (same unit of measure).

(Muốn tính diện tích s toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích s xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy ,cùng một đơn vị đo).

Như vậy chúng ta đã biết diện tích giờ anh là gì chưa? và những ví dụ giải pháp sử dụng từ ngày trong giờ anh nhé. Cảm ơn bạn ghé thăm blog bọn chúng tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *