Đội Kiểm Tra Liên Ngành 814 Cấp Xã

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 46/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 25 mon 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘIKIỂM TRA LIÊN NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘITRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức triển khai chínhquyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy bất hợp pháp luật ngày 22 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đảm bảo an toàn môi trườngngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chốngmại dâm ngày 17 mon 3 năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội chất vấn liên ngành vănhóa, thể thao, du ngoạn và phòng, phòng tệ nạn làng hội trên địa phận tỉnh Phú Yên(gọi tắt là Đội khám nghiệm liên ngành 814).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực từ thời điểm ngày 10 mon 11 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh; Giám đốc các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Công thương,Lao rượu cồn - yêu quý binh cùng Xã hội, Tài nguyên cùng Môi trường, Tài chính; Giám đốcCông an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phan Đình Phùng

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI KIỂM TRA LIÊNNGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHPHÚ YÊN(Ban hành kèm theo ra quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2017 củaUBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1.Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này chính sách về tổ chức triển khai và hoạt động của lực lượng khám nghiệm liênngành văn hóa, thể thao, du ngoạn và phòng, phòng tệ nạnxã hội (gọi tắt là Đội soát sổ liên ngành 814) trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

2. Quy định này áp dụng cho các thành viên Đội kiểm soát liên ngành 814 tỉnh,Đội kiểm tra liên ngành 814 cấp huyện trên địa phận tỉnh Phú lặng và những tổ chức,cá nhân có liên quan đến buổi giao lưu của Đội.

Điều 2.Nguyên tắc hoạt động

1. Đội khám nghiệm liên ngành 814 khi triển khai nhiệm vụ phải tuân hành theo đúng pháp luật củapháp luật, bảo đảm an toàn chính xác, khách hàng quan, trung thực, công khai, dânchủ cùng kịp thời.

2. Đội kiểm soát liên ngành 814 tỉnhchịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của chủ tịch UBND tỉnh giấc vàGiám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chuyển động theonguyên tắc triệu tập dân chủ, cung cấp dưới phục tùng cung cấp trên, những thành viên chịusự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Đội trưởng; Đội phó là tín đồ giúp việc choĐội trưởng; những thành viên Đội chất vấn liên ngành 814 tỉnh thao tác làm việc theo chính sách kiêm nhiệm.

3. Đội kiểmtra liên ngành 814 huyện, thị xã, tp (sau đây gọi thông thường là Đội kiểm tra liên ngành 814 cấphuyện) chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của quản trị Ủy ban quần chúng huyện, thị xã, tp (sau trên đây gọi bình thường là ubnd huyện) với Trưởngphòng văn hóa và Thông tin; hoạt động theo nguyên tắc triệu tập dân chủ, cấp cho dưới phục tòng cấptrên, những thành viên chịu đựng sự chỉ đạo, điều hành và quản lý trực tiếp của Đội trưởng; Độiphó là tín đồ giúp câu hỏi cho Đội trưởng; các thành viên Đội kiểm soát liên ngành814 cấp cho huyện thao tác làm việc theo cơ chế kiêm nhiệm.

4. Trongquá trình tiến hành nhiệm vụ, các thành viên của Đội bình chọn liên ngành 814 phảituân thủ kế hoạch, chấp hành nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước luật pháp vềquy định đảm bảo bí mật công tác; chịu sự chỉ đạo, phân công, điều hành của Độitrưởng hoặc tín đồ được ủy quyền. Không khiến khó khăn ngăn trở cho hoạt động của tổchức, cá thể bị kiểm tra, phụ trách trước điều khoản và cơ quan cấp cho trênvề những quyết định xử trí của mình.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Chức năng

1. Đội soát sổ liên ngành 814 thức giấc có công dụng kiểm tra câu hỏi chấp hànhcác quy định điều khoản của các tổ chức, cá thể có hoạt động, sale dịch vụvăn hóa, thể thao, du ngoạn và các chuyển động khác có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra những hành vivi bất hợp pháp luật về văn hóa, thể thao, du lịch, gây độc hại môi trường, các tệ nạn thôn hội trên địa phận tỉnh.

2. Đội kiểm soát liên ngành 814 cấp cho huyện có công dụng kiểm tra việc chấphành những quy định điều khoản của các tổ chức, cá thể có hoạt động, marketing dịchvụ văn hóa, thể thao, du lịch, thôngtin truyền thông media và các chuyển động khác có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các hành vi vi phạmpháp vẻ ngoài về văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông, tạo ô nhiễmmôi trường, những tệ nạn xóm hội trên địa bàncác huyện, thị xã, thành phố.

Điều 4. Nhiệm vụ

1. Trách nhiệm của Đội soát sổ liên ngành 814 tỉnh:

a) xây dựng kế hoạch công tác hàng năm về kiểmtra vấn đề chấp hành các quy định của lao lý trong hoạt động văn hóa, kinhdoanh thương mại & dịch vụ văn hóa, thể thao, phượt và phòng, chống tệ nạn làng mạc hội trên địabàn tỉnh, trình người có quyền lực cao Sở Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn phê lưu ý để thực hiện.Thông báo cho các thành viên của Đội bình chọn liên ngành 814 thức giấc biết để nhà độngtrong công tác.

b) tổ chức khảo sát, nắm tìnhhình, triển khai kiểm tra theo định kỳ hoặc đột xuất câu hỏi chấp hành quy địnhpháp luật của những chủ thể tất cả hoạt động, sale dịch vụ văn hóa, thể thao,du lịch và phòng, phòng tệ nạn xã hội trong những cơ sở tất cả hoạt động, kinhdoanh thương mại & dịch vụ văn hóa, thể thaovà du lịch trên địa phận tỉnh.

c) Tham mưu người có quyền lực cao Sở Vănhóa, Thể thao cùng Du lịch khuyến cáo UBND tỉnh chỉ đạo UBND những huyện, thị xã,thành phố với cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai các biện pháp thống trị nhằmphòng ngừa, ngăn chặn, giải pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phi pháp luật trong chuyển động văn hóa, thể thao, du lịch vàphòng, chống tệ nạn thôn hội trong các cơ sởcó hoạt động, sale dịch vụ văn hóa, thểthao và phượt trên địa bàn tỉnh.

d) hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốcĐội đánh giá liên ngành 814 cấp huyện trong việc triển khai chương trình, kế hoạchkiểm tra; Theo dõi, đề nghị cơ quan tất cả thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm luật đãđược Đội kiểm soát liên ngành 814 tỉnh đề xuất mà chưa được giải quyết và xử lý hoặc thựchiện kịp thời.

c) Thực hiện chế độ thông tinbáo cáo theo chu kỳ (quý, 6 tháng, năm) và report đột xuất về tác dụng thực hiệncông tác kiểm soát cho quản trị UBND thức giấc và giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao với Dulịch.

2. Trách nhiệm của Đội kiểm traliên ngành 814 cung cấp huyện:

a) thành lập kế hoạch công tác làm việc hàng năm về kiểmtra vấn đề chấp hành các quy định của pháp luật trong chuyển động văn hóa, kinhdoanh thương mại dịch vụ văn hóa, thểthao, du lịch,thông tin truyền thông media và phòng, kháng tệ nạn buôn bản hội bên trên địa bàn, trìnhChủ tịch ubnd huyện phê chăm bẵm để thực hiện. Thông báo cho những thành viên của Độikiểm tra liên ngành 814 thị trấn biết để dữ thế chủ động trong công tác.

b) tổ chức triển khai khảo sát, cố tìnhhình, triển khai kiểm tra theo thời hạn hoặc tự dưng xuất câu hỏi chấp hành quy địnhpháp luật của những chủ thể bao gồm hoạt động, sale dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông media và phòng, phòng tệ nạn xóm hội trong những cơ sở gồm hoạt động, marketing dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tintruyền thông trên địa phận huyện, thị xã, thành phố.

c) Đề xuất ủy ban nhân dân huyện chỉ đạoUBND các xã, phường, thị trấn và cơ quan, ban, ngành liên quan tiến hành các biệnpháp cai quản nhằm phòng ngừa, phòng chặn, cách xử trí nghiêm các hành vi phạm luật phápluật trong vận động văn hóa, thểthao, du lịch, thông tin truyền thông và phòng, chống tệ nạn làng hội trong những cơ sở bao gồm hoạt động, sale dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch,thông tin truyền thông media trên địa bàn quản lý.

d) hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốcĐội kiểm soát liên ngành 814 xã, phường, thị trấn trong câu hỏi thực hiệnchương trình, planer kiểm tra; Theo dõi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lýcác hành vi phạm luật đã được Đội bình chọn liên ngành 814 huyện đề nghị mà chưađược xử lý hoặc thực hiện kịp thời.

c) Thực hiện cơ chế thông tinbáo cáo theo chu kỳ (quý, 6 tháng, năm) và báo cáo đột xuất về hiệu quả thực hiệncông tác khám nghiệm cho quản trị UBND huyện.

Điều 5. Quyềnhạn

1. Quyền lợi của Đội kiểm traliên ngành 814 tỉnh:

a) Được quyền triển khai côngtác kiểm tra hòa bình đối với những tổ chức, cá nhân có hoạt động, kinh doanh dịchvụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng phòng tệ nạn xóm hội trong những cơ sở có hoạt động, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể dục và du ngoạn trên địa phận tỉnh.

b) trong khi thi hành nhiệm vụ,Đội đánh giá liên ngành 814 tỉnh được quyền yêu thương cầu những tổ chức, cá nhân là đốitượng khám nghiệm chấp hành đưa ra quyết định kiểm tra, xuất trình, hỗ trợ đầy đủ cáctài liệu và trả lời các vấn đề có liên quan đến công tác làm việc kiểm tra.

c) Được quyền đề nghị các cơquan, tổ chức, cá thể có tương quan phối hợp, cung ứng để thực hiện giỏi chứcnăng, trọng trách kiểm tra mặt khác xác minh, tích lũy thông tin ship hàng cho côngtác kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

d) Lập biên bạn dạng kiểm tra, biênbản phạm luật hành chính, biên phiên bản tạm giữ lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứngchỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân; tổ chức tiến hành các đưa ra quyết định khám người,khám nơi đựng giấu phương tiện, tang vật, khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theothủ tục hành chính… với xử lý các hành vi phạm luật theo chế độ của công cụ Xử lývi phạm hành chính năm 2012 và những văn phiên bản pháp luật có liên quan.

Việc lập biênbản phạm luật hành chính bới Đội trưởng Đội khám nghiệm liên ngành 814 tỉnh lập hoặcphân công người lập theo nguyên lý của lao lý về xử phạt phạm luật hành chínhhiện hành.

đ) Đối cùng với hành vi phạm luật phápluật thừa thẩm quyền giải pháp xử lý hoặc có tín hiệu tội phạm thì đưa hồ sơ, tài liệuliên quan thuộc tang vật, phương tiện phạm luật (nếu có) mang đến cơ quan có thẩm quyềnđể cách xử trí theo quy định.

e) vào trường hợp cần phục vụcho công tác media thì Đội trưởng Đội soát sổ liên ngành 814 thức giấc được phépthông tin cho các cơ quan báo chí về tác dụng kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.Khi xét thấy cần thiết có thể lời khuyên mời cơ quan báo mạng cử phóng viên thamgia báo tin tuyên truyền vận động kiểm tra của Đội kiểm soát liên ngành 814 tỉnh.

2. Quyền lợi của Đội kiểm traliên ngành 814 huyện:

a) Được quyền thực hiện côngtác kiểm tra chủ quyền đối với những tổ chức, cá thể có hoạt động, marketing dịchvụ văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin media và phòng kháng tệ nạn xãhội trong các cơ sở có hoạt động, sale dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch,thông tin truyền thông trên địa phận quản lý.

b) trong khi thi hành nhiệm vụ,Đội kiểm soát liên ngành 814 thị trấn được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân là đốitượng bình chọn chấp hành ra quyết định kiểm tra, xuất trình, cung cấp đầy đủ cáctài liệu và vấn đáp các vụ việc có liên quan đến công tác kiểm tra.

c) Được quyền đề nghị các cơquan, tổ chức, cá nhân có tương quan phối hợp, cung cấp để thực hiện xuất sắc chứcnăng, trách nhiệm kiểm tra bên cạnh đó xác minh, thu thập thông tin giao hàng cho côngtác kiểm tra, xử lý theo như đúng quy định của pháp luật.

d) Lập biên bạn dạng kiểm tra, biênbản phạm luật hành chính, biên phiên bản tạm duy trì tang vật, phương tiện, giấy phép, chứngchỉ hành nghề của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện các ra quyết định khám người,khám nơi cất giấu phương tiện, tang vật, khám phương tiện đi lại vận tải, dụng cụ theothủ tục hành chính… và xử lý các hành vi vi phạm theo công cụ của chế độ Xử lývi phạm hành chính thời điểm năm 2012 và các văn phiên bản pháp luật có liên quan.

Việc lập biênbản phạm luật hành chính vì Đội trưởng Đội bình chọn liên ngành 814 thị xã lập hoặcphân công fan lập theo hiện tượng của lao lý về xử phạt phạm luật hành chínhhiện hành.

đ) Đối với hành vi phạm luật phápluật vượt thẩm quyền cách xử lý hoặc có tín hiệu tội phạm thì gửi hồ sơ, tài liệuliên quan thuộc tang vật, phương tiện phạm luật (nếu có) mang lại cơ quan bao gồm thẩm quyềnđể xử trí theo quy định.

e) bài toán thông tin cho các cơquan báo chí truyền thông về hiệu quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm luật do Đội trưởng Độikiểm tra liên ngành 814 huyện thực hiện sau thời điểm có chủ ý của chủ tịch UBND huyện.

ChươngIII

CƠ CẤU TỔ CHỨC,HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Cơcấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của Đội khám nghiệm liên ngành 814 tỉnh

a) Đội khám nghiệm liên ngành 814 thức giấc do chủ tịch UBND tỉnh quyết địnhthành lập theo ý kiến đề nghị của người đứng đầu Sở Văn hóa, Thể thao với Du lịch, gồmcó Đội trưởng, 03 Đội phó và những thành viên là thay mặt đại diện các sở: Văn hóa,Thể thao, Du lịch, Lao đụng - Thươngbinh và Xã hội, Y tế; chi cục quản lý thị trường ở trong Sở Công thương; Trung chổ chính giữa Quan trắc môi trường xung quanh thuộcSở Tài nguyên với Môi trường; Phòng bình an chính trị nội cỗ (PA83), Phòng an ninh kinhtế (PA81), Phòng công an hình sự (PC45) và Phòng Cảnh sát quản lý hành thiết yếu vềtrật tự xóm hội (PC64) thuộc Côngan thức giấc Phú Yên. Khi ý kiến đề xuất nhân sựcho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội bình chọn liên ngành 814 tỉnh, Giám đốcSở Văn hóa, thể dục và du ngoạn phải tìm hiểu thêm ý loài kiến của tập thể Đội kiểm traliên ngành 814 tỉnh trước lúc trình chủ tịch UBND thức giấc quyết định.

b) Văn phòng sở tại của Độikiểm tra liên ngành 814 thức giấc được để ở trụ sở thao tác làm việc của Sở Văn hóa, Thểthao và phượt (Thanh tra Sở, số điện thoại cảm ứng thông minh 0257.3826153).

c) Đội bình chọn liên ngành 814 tỉnh thực hiện condấu của cơ quan sở tại 814 thức giấc (Sở Văn hóa, Thể thao với Du lịch) để hoạtđộng.

2. Cơ cấu tổ chức của Đội bình chọn liên ngành 814 cấphuyện

a) Đội đánh giá liên ngành 814 cấphuyện do chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện đưa ra quyết định thành lập; Đội trưởng, Đội phó và các thành viên trong Đội kiểmtra liên ngành 814 thị trấn do chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện ra quyết định theo đềnghị của Trưởng Phòng văn hóa truyền thống và Thông tin.

b) Đội chất vấn liên ngành 814 cấphuyện tất cả Đội trưởng, 02 Đội phó vàcác member là đại diện thay mặt Phòng văn hóa và Thông tin, Công an huyện, PhòngLao động - mến binh cùng Xã hội, Đội cai quản thị trường, chống Tài nguyên và môi trường xung quanh vàcác cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đội trưởng Đội đánh giá liên ngành 814 cấphuyện là lãnh đạo Phòng văn hóa truyền thống vàThông tin, 02 Đội phó trực thuộc biên chế của Công an huyện với Phòng Văn hóavà Thông tin. Những cơ quan, đơn vị chức năng là thành viên của Đội soát sổ liên ngành 814 thị xã cử ítnhất 01 tín đồ (là chỉ huy cơ quan, đơn vị phụ trách nghành nghề dịch vụ công tác) thamgia Đội, riêng biệt Công an thị trấn cử tối thiểu 03 người tham gia Đội đánh giá liên ngành 814 huyện.

c) Đội kiểm soát liên ngành 814 cấphuyện chịu sự chỉ đạo trực tiếp củaChủ tịch Ủy ban dân chúng huyện trải qua Trưởng Phòng văn hóa và Thông tin.

d) Vănphòng trực thuộc của Đội chất vấn liên ngành 814 cung cấp huyệnđược để tại trụ sở thao tác làm việc của PhòngVăn hóa với Thông tin.

e) Đội kiểm tra liên ngành814 cấp huyện sử dụng con lốt của cơ quan sở tại 814cấp thị trấn (Phòng văn hóa truyền thống và Thông tin)để hoạt động;

g) Giao chủ tịch Ủy ban quần chúng huyện căn cứ vào Quy chếnày với điều kiện thực tế tại địa phương có thể chấp nhận được Chủ tịch Ủy ban quần chúng xã,phường, thị trấn (gọi bình thường là cấpxã) quyết định thành lập Đội bình chọn liênngành 814 cung cấp xã nhằm kiểm tra, chống ngừa cùng phòng, phòng tệ nạn xóm hộitrên địa bàn các xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền cai quản lý.

Điều 7. Hoạtđộng

1. Hoạt động của Đội kiểm traliên ngành 814 tỉnh:

a) Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh tiến hành kiểm tra theochương trình, chiến lược và kiểm tra chợt xuất. Đội trưởng ra quyết định kiểm tra độtxuất theo chỉ huy của chủ tịch UBND tỉnh hoặc yêu thương cầu bằng văn bạn dạng của Thủ trưởngcơ quan là member của Đội chất vấn liên ngành 814 tỉnh; khi có đơn, thư khiếunại, tố cáo, đưa tin của quần bọn chúng nhân dân về những hành vi vi bất hợp pháp luậttrong hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, thực trạng liên quan tiền đếntệ nạn xã hội tại những cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao cùng du lịchtrên địa bàn tỉnh; hoặc khi có kiến nghị có địa thế căn cứ (đối vớihành vi vi phạm đang xảy ra, còn nếu không ngăn chặn kịp thời có thể gây hậu quảnghiêm trọng) của một trong những thành viên Đội kiểm traliên ngành 814 tỉnh.

b) vào trường hợp bình chọn độtxuất, Đội trưởng Đội khám nghiệm liên ngành 814 tỉnh có thể thông báo triệu tập thànhviên Đội bởi điện thoại, các thành viên Đội có trách nhiệm báo cáo với Thủ trưởngcơ quan mình để triển khai nhiệm vụ.

c) Đội khám nghiệm liên ngành 814tỉnh chỉ được tiến hành kiểm tra lúc có tối thiểu từ 3 member trở lên thamgia. Tùy theo tính chất, yêu ước của chuyển động kiểm tra, Đội trưởng đang quyết địnhtriệu tập các thành viên có liên quan tham gia kiểm tra, không tốt nhất thiết triệutập không thiếu các thành viên của Đội.

d) xong xuôi mỗi đợt đánh giá phảitổ chức họp tất cả các thành viên tham gia soát sổ để thảo luận, đánh giá và đềxuất hiệ tượng xử lý so với các nhà thể tất cả hành vi phạm luật theo đúng quy địnhcủa pháp luật; báo cáo kết trái kiểm tra bằng văn bản cho người có quyền lực cao Sở Văn hóa,Thể thao với Du lịch, mặt khác gửi cho toàn bộ các thành viên thâm nhập Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh.

đ) Định kỳ từng quý, Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh họp một lần, hàng năm tổ chức họp tổng kết cùng thực hiệnchế độ báo cáo cho chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịchvà Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chức năng có cán cỗ tham gia Đội bình chọn liên ngành814 tỉnh theo như đúng quy định. Trường hợp đề nghị thiết, Đội trưởng bao gồm quyền quyết địnhhọp chợt xuất.

e) thành viên Đội kiểm soát liên ngành 814 thức giấc được ubnd tỉnh cấpthẻ kiểm tra, thực hiện khi thi hành công vụ và bắt buộc nộp lạithẻ soát sổ khi không còn là thành viên của Đội. Trườnghợp những thành viên của Đội vày đi công tác, học tập lâu năm (từ 3 mon trởlên), hoặc có biến đổi về nhân sự đề xuất báo để Đội trưởngbiết, report Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao cùng Dulịch.

f) Khi triển khai công tác kiểmtra, member Đội đánh giá liên ngành 814 thức giấc mặc bộ đồ theo cách thức củangành mình (trừ trường hợp nên ngụy trang theo yêu mong công tác).

g) thành viên Đội chất vấn liên ngành 814 tỉnh bị yêu thương hoặc hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ kiểmtra thì được coi như xét hưởng chế độ, cơ chế theo lao lý của pháp luật.

2. Hoạt động vui chơi của Đội kiểm traliên ngành 814 cấp cho huyện

a) Đội kiểm tra liên ngành 814 cung cấp huyện thực hiện kiểm tra theochương trình, chiến lược và kiểm tra đột xuất. Việc kiểm tra chợt xuất theo ý kiến lãnh đạo của lãnh đạoUBND huyện.

b) trong trường hợp kiểm tra độtxuất, Đội trưởng Đội kiểm soát liên ngành 814 cung cấp huyện rất có thể thông báo triệu tậpthành viên Đội bằng điện thoại, những thành viên Đội tất cả trách nhiệm báo cáo vớithủ trưởng ban ngành mình để triển khai nhiệm vụ.

c) Đội bình chọn liên ngành 814cấp thị trấn chỉ được thực hiện kiểm tra khi có tối thiểu từ 3 member trở lêntham gia. Tùy thuộc vào tính chất, yêu cầu của vận động kiểm tra, Đội trưởng sẽ quyếtđịnh triệu tập các thành viên có tương quan tham gia kiểm tra, không tốt nhất thiếttriệu tập vừa đủ các thành viên của Đội.

d) chấm dứt mỗi đợt soát sổ phảitổ chức họp tất cả các member tham gia kiểm tra để thảo luận, review và đềxuất bề ngoài xử lý đối với các công ty thể tất cả hành vi vi phạm luật theo đúng quy địnhcủa pháp luật; report kết quả kiểm tra bởi văn bạn dạng và khuyến cáo xử lý (nếu có)cho quản trị UBND huyện, đôi khi gửi cho toàn bộ các cơ sở thành viên thamgia Đội soát sổ liên ngành 814 cung cấp huyện.

đ) Định kỳ từng quý, Đội kiểmtra liên ngành 814 cấp cho huyện họp một lần, mặt hàng năm tổ chức họp tổng kết cùng thựchiện chế độ báo cáo cho chủ tịch UBND huyện cùng Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị có cán bộ tham gia Đội chất vấn liên ngành 814 cấp cho huyện theo như đúng quy định.Trường hợp buộc phải thiết, Đội trưởng có quyền đưa ra quyết định họp thốt nhiên xuất.

e) member Đội kiểm tra liên ngành 814 cung cấp huyện được ủy ban nhân dân huyện cấpthẻ kiểm tra, thực hiện khi thi hành công vụ và bắt buộc nộp lạithẻ kiểm soát khi không còn là member của Đội. Trườnghợp những thành viên của Đội vị đi công tác, học tập lâu dài (từ 3 mon trởlên), hoặc có biến hóa về nhân sự nên báo để Đội trưởngbiết, báo cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện.

f) Khi tiến hành công tác kiểmtra, member Đội đánh giá liên ngành 814 cung cấp huyện mặc bộ đồ theo quy địnhcủa ngành bản thân (trừ trường hợp phải ngụy trang theo yêu cầu công tác).

g) member Đội đánh giá liên ngành 814 cung cấp huyện bị yêu mến hoặc hy sinh trong những lúc thi hành nhiệm vụkiểm tra thì được coi như xét tận hưởng chế độ, chính sách theo vẻ ngoài của pháp luật.

Chương IV

MỐI quan HỆCÔNG TÁC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ kinh PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Mốiquan hệ công tác

1. Khi thực hiện kiểm tra, Độikiểm tra liên ngành 814 phải triển khai theo kế hoạch đã được phê chuẩn y (trừ trườnghợp bỗng dưng xuất).

2. Vào phạm vi trách nhiệm vàquyền hạn của mình, Đội khám nghiệm liên ngành 814 tỉnh có trách nhiệm phối hợp vớicác cơ quan chức năng trong triển khai việc kiểm tra, phát hiện xử lý các hànhvi vi bất hợp pháp luật. Trường hợp đề nghị thiết, Đội đánh giá liên ngành 814 tỉnh giấc cóthể hỗ trợ cán cỗ chuyên môn, phương tiện cho Đội soát sổ liên ngành 814 cấphuyện.

3. Các Sở, ngành, UBNDcấp huyện có trách nhiệm cử lực lượng công dụng phối hợp, giúp đỡ và tạo đa số điềukiện thuận lợi để Đội khám nghiệm liên ngành 814 kết thúc nhiệm vụ khi gồm yêu cầu.

4. Thủ trưởng những cơ quanchuyên môn thuộc ubnd có liên quan có nhiệm vụ chọn, cử cán cỗ tham gia Độikiểm tra liên ngành 814 và tạo nên điều kiện tiện lợi để cán bộ tham gia công táccủa Đội ngừng tốt nhiệm vụ.

Điều 9. Chếđộ có tác dụng việc

1. Chính sách làm việc của Độikiểm tra liên ngành 814 tỉnh

a) Đội trưởng phụ trách chung,chịu nhiệm vụ trước chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao với Dulịch và trước luật pháp về công tác làm việc kiểm tra, xử lý phạm luật theo chức năng, nhiệmvụ của Đội.

Đội trưởng chịu trách nhiệm xâydựng kế hoạch, quyết định vận động nắm tình hình, vận động kiểm tra, cách xử lý viphạm và report kết quả thật hiện.

b) Đội phó giúp bài toán cho Đội trưởng.Khi Đội trưởng vắng mặt, một Đội phó được ủy quyền bởi văn bạn dạng có trách nhiệmchỉ đạo tổ chức chuyển động kiểm tra.

c) các thành viên của Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh làm việc theo chính sách kiêm nhiệm, triển khai việc kiểmtra theo chiến lược được phê chăm chú và theo sự cắt cử của Đội trưởng, Đội phó.

2. Cơ chế làm việc của Độikiểm tra liên ngành 814 cấp huyện

a) Đội trưởng phụ trách chung,chịu trách nhiệm trước quản trị UBND huyện với trước quy định về công tác kiểmtra, xử lý phạm luật theo chức năng, trọng trách của Đội.

Đội trưởng chịu trách nhiệm xâydựng kế hoạch, quyết định vận động nắm tình hình, hoạt động kiểm tra, cách xử lý viphạm và báo cáo kết quả thực hiện.

b) Đội phó giúp vấn đề cho Đội trưởng.Khi Đội trưởng vắng tanh mặt, Đội phó được ủy quyền bởi văn bản có trách nhiệm chỉđạo tổ chức hoạt động kiểm tra.

c) các thành viên của Đội kiểmtra liên ngành 814 cấp cho huyện thao tác theo chính sách kiêm nhiệm, triển khai việc kiểmtra theo planer được phê phê duyệt và theo sự cắt cử của Đội trưởng, Đội phó.

Điều 10.Kinh tầm giá và phương tiện đi lại hoạt động

1. Kinh phí đầu tư và phương tiện đi lại hoạtđộng của Đội khám nghiệm liên ngành 814 tỉnh

a) tởm phí hoạt động vui chơi của Độikiểm tra liên ngành 814 thức giấc được sắp xếp vào dự trù chi giá cả hàng năm củaSở Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn theo chính sách hiện hành của phòng nước về phân cấpquản lý ngân sách.

b) các thành viên của Đội kiểmtra liên ngành 814 thức giấc được đưa ra trả cơ chế công tác phí, phụ cấp làm thêm giờ,chi hội họp với các cơ chế khác theo quy định ở trong phòng nước.

Đội trưởng, nhóm phó Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh giấc được giao dịch tiền điện thoại cảm ứng hàng mon theo ngânsách cấp cho hàng năm.

c) Đội bình chọn liên ngành814 tỉnh được trang bị vừa đủ các phương tiện quan trọng để thực hiện chức năng,nhiệm vụ của mình: thiết bị quay phim, máy chụp hình, thứ đo âm thanh, thiết bị đo ánhsáng và những thiết bị khác theo quy định. Được áp dụng xe ô tô của Sở Văn hóa,Thể thao và du ngoạn để phục vụ chuyển động kiểm tra. Giao điều tra Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch bảo vệ các trang thiết bị, phương tiện được cung cấp cho Độikiểm tra liên ngành 814 tỉnh.

Các member của Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an được sử dụngvũ khí, công cụ hỗ trợ trong quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy địnhcủa quy định và của ngành Công an.

2. Kinh phí đầu tư và phương tiện đi lại hoạtđộng của Đội khám nghiệm liên ngành 814 cấp cho huyện

a) tởm phí buổi giao lưu của Đội bình chọn liênngành 814 cấp cho huyện được sắp xếp vào dự toán chi ngân sách hàng năm của PhòngVăn hóa và thông tin theo chính sách hiện hành của nhà nước vềphân cấp quản lý ngân sách.

b) những thành viên của Đội kiểmtra liên ngành 814 cung cấp huyện được bỏ ra trả chế độ công tác phí, phụ cấp làm thêmgiờ, chi hội họp cùng các chính sách khác theo quy định của nhà nước.

Đội trưởng, đội phó Đội kiểmtra liên ngành 814 cấp huyện được thanh toán tiền điện thoại hàng mon theongân sách cấp hàng năm.

c) Đội khám nghiệm liên ngành814 thị trấn được trang bị không hề thiếu các phương tiện cần thiết để tiến hành chứcnăng, trọng trách của mình: máy quay phim, sản phẩm chụp hình, thứ đo âm thanh, đồ vật đoánh sáng và những thiết bị khác theo quy định. Được áp dụng xe ô tô ở trong nhà Vănhóa và thông tin hoặc thuê xe nhằm phụcvụ hoạt động kiểm tra (tùy theo tính chất và yêu mong của vận động kiểm tra). Giao PhòngVăn hóa và Thông tin bảo vệ các trang thiết bị, phươngtiện được cấp cho cho Đội soát sổ liên ngành 814 cấp huyện.

Các thành viên của Đội kiểmtra liên ngành 814 cung cấp huyện là cán bộ, đồng chí thuộc lực lượng Công an được sửdụng vũ khí, công cụ cung ứng trong quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theoquy định của pháp luật và của ngành Công an.

Chương V

KHEN THƯỞNG,KỶ LUẬT

Điều 11.Khen thưởng

Cơ quan, tổ chức triển khai và cá nhân,các thành viên đội đánh giá liên ngành 814 gồm thành tích xuất nhan sắc trong việccung cấp cho thông tin, phân phát hiện, soát sổ và chống chặn, xử lý những hành vi vi phạmhành chính trong hoạt động, thương mại dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và phòng, chốngtệ nạn xóm hội thì được coi như xét đề nghị quản trị UBND cùng cấp hoặc người có quyền lực cao SởVăn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn khen thưởng. Tổ chức, cá nhân được đề nghị khenthưởng yêu cầu do đồng đội Đội đánh giá liên ngành 814 thống nhất đề nghị bằng vănbản.

Điều 12. Kỷluật

Thành viên Đội chất vấn liênngành 814 và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành thiết yếu trên nghành vănhóa, thể thao, du ngoạn và phòng, kháng tệ nạn buôn bản hội gồm hành vi sách nhiễu,dung túng, bao che, không xử lý hoặc xử trí không kịp thời, cách xử lý vượt thẩm quyềnquy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ ảnh hưởng xem xét, đề nghị xử lý kỷluật. Trường phù hợp có dấu hiệu tội phạm đã đề nghị những cơ quan lại tố tụng xem xét, xửlý theo pháp luật của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰCHIỆN

Điều 13.Trách nhiệm của các cơ quan tất cả liên quan

1. Cấp tỉnh:

a) Sở Văn hóa, thể thao và du ngoạn có nhiệm vụ giúp quản trị UBND tỉnhquản lý, chỉ huy trực tiếp Đội bình chọn liên ngành 814 tỉnh, công ty trì, phối hợpvới các sở, ngành tương quan trong việc điều hành hoạt động của Đội, trình UBNDtỉnh phát hành Quyết định cầm thế, bổ sung cập nhật thành viên của Đội; phối hợp với SởTài bao gồm lập dự toán, phân bổ, quyết toán kinh phí, đảm bảo an toàn cho các hoạt độngcủa Đội bình chọn liên ngành 814 tỉnh; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, đánhgiá công dụng hoạt động, report Chủ tịch ubnd tỉnh.

b) Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch,Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Lao đụng - yêu quý binh cùng Xã hội, Sở khoáng sản và môi trường xung quanh có nhiệm vụ cử cán bộ có đủ phẩm hóa học đạo đức, năng lực tham gia Đội kiểmtra liên ngành 814 tỉnh và chế tạo ra điều kiện dễ dàng cho cán cỗ tham giacác hoạt động của Đội. Ngôi trường hợp biến hóa cán bộ phải báo cáo Chủ tịch ubnd tỉnh(thông qua Sở Văn hóa, Thể thao cùng Du lịch) để kịp thời củng cố, kiện toàn tổchức Đội chất vấn liên ngành 814 tỉnh.

2. Cấp huyện:

a) Phòng văn hóa và tin tức có trọng trách giúp chủ tịch UBND huyện quảnlý, lãnh đạo trực tiếp Đội kiểm soát liên ngành 814 huyện, nhà trì, phối kết hợp vớicác ngành liên quan trong vấn đề điều hành buổi giao lưu của Đội, trình ubnd huyệnban hành ra quyết định thay thế, bổ sung thành viên của Đội; phối phù hợp với PhòngTài thiết yếu kế hoạch lập dự toán, phân bổ, quyết toán gớm phí, đảm bảo cho cáchoạt hễ của Đội soát sổ liên ngành 814 huyện; định kỳ tổ chức triển khai sơ kết, tổng kết,đánh giá công dụng hoạt động, report Chủ tịch ubnd huyện.

b. Phòng văn hóa và Thông tin,Công an huyện, chống Lao động, mến binh và Xã hội, Đội làm chủ thị trường, phòng Tài nguyên với Môitrường và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan, có nhiệm vụ cử cán bộ có đủ phẩm chất đạođức, năng lượng tham gia Đội chất vấn liên ngành 814 cấp huyện và chế tạo điềukiện thuận lợi cho cán cỗ tham gia các hoạt động vui chơi của Đội. Ngôi trường hợp thay đổicán bộ phải báo cáo Chủ tịch ubnd huyện (thông qua Phòng văn hóa truyền thống và Thông tin)để kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức triển khai Đội kiểm soát liên ngành 814 cấp cho huyện.

Điều 14.Trách nhiệm thành viên Đội khám nghiệm liên ngành 814

Các thành viên Đội kiểm traliên ngành 814 các cấp bao gồm trách nhiệm phối hợp thực hiện giỏi chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn cơ chế tại quy định này.

Điều 15.Điều khoản thi hành

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liênquan và quản trị UBND những huyện, thị xã, tp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của cơ quan,đơn vị mình làm chủ có biện pháp tổ chức, phối hợp thực hiện trang nghiêm Quy chếnày.

2. Giao giám đốc Sở Văn hóa, thể dục thể thao và du ngoạn trực tiếptheo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế và tổng hợp phần đông khó khăn,vướng mắc trong quy trình thực hiện quy chế để tham mưu, khuyến nghị UBND tỉnh xemxét, giải quyết.

3. Việc bổsung, sửa đổi, điều chỉnh Quy chế do quản trị UBND tỉnhxem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị của người có quyền lực cao Sở Văn hóa, Thể thao với Dulịch sau khi tham khảo ý kiến các sở, ngành chức năngcó liên quan và UBND các huyện,thị xã, thành phố./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *