Giá Xăng Ngày Hôm Nay Là Bao Nhiêu


*
Mục lục bài viết

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.688 đồng/lít (giảm 485 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 951 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.639 đồng/lít (giảm 606 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.397 đồng/lít (giảm 752 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.480 đồng/lít (giảm 259 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.843 đồng/kg (tăng 649 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá xăng dầu ở các kỳ điều hành xăng dầu trước

- Xăng E5RON92: không cao hơn 23.173 đồng/lít (tăng 1.091 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.072 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 24.245 đồng/lít (tăng 1.120 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.149 đồng/lít (tăng 719 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.739 đồng/lít (tăng 702 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.194 đồng/kg (tăng 765 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

- Xăng E5RON92: không cao hơn 22.082 đồng/lít (tăng 60 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.043 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.125 đồng/lít (tăng 87 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.430 đồng/lít (tăng 128 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.037 đồng/lít (giảm 425 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.429 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg).

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.022 đồng/lít (giảm 784 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.038 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.302 đồng/lít (giảm 1.200 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.462 đồng/lít (giảm 1.253 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.479 đồng/kg (giảm 800 đồng/kg).

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.806 đồng/lít (tăng 385 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.818 đồng/lít (tăng 493 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.502 đồng/lít (tăng 247 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.715 đồng/lít (tăng 241 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.279 đồng/kg (tăng 724 đồng/kg).

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.421 đồng/lít (giảm 121 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.325 đồng/lít (giảm 118 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.255 đồng/lít (giảm 551 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.474 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.555 đồng/kg (tăng 304 đồng/kg).

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.542 đồng/lít (giảm 327 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.443 đồng/lít (giảm 324 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 20.806 đồng/lít (giảm 756 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 20.846 đồng/lít (giảm 748 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.251 đồng/kg (tăng 615 đồng/kg).

- Xăng E5RON92: Không cao hơn 22.869 đồng/lít (tăng 540 đồng/lít);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.767 đồng/lít (tăng 620 đồng/lít);

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 21.562 đồng/lít (giảm 962 đồng/lít);

- Dầu hỏa: không cao hơn 21.594 đồng/lít (giảm 982 đồng/lít);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.636 đồng/kg (giảm 298 đồng/kg).

- Xăng E5RON92: Không cao hơn22.329 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 23.147 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 22.524 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 22.576 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.934 đồng/kg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *