GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI ĐẠI HỌC MÔN SINH KHỐI B NĂM 2014

diendanseovietnam.edu.vn cập nhật đáp án đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh khối B năm 2014 của cỗ GD&ĐT toàn bộ các mã đề: 169, 397; 426; 538; 815; 936 theo dõi chi tiết dưới đây.


Bộ GD&ĐT đã chủ yếu thức công bố đáp án của đề diendanseovietnam.edu.vn đại học môn Sinh khối B năm 2014.

Tải về đề diendanseovietnam.edu.vn và đáp án tất cả các mã đề môn Sinh khối B

Tham khảo đáp án mã đề 169 của bộ GD&ĐT. Đáp án đúng chuẩn 100% (Các mã đề khác xem phía dưới)

Đáp án đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của bộ GD&ĐT - Mã đề 169
1B11A21A31A41B
2A12D22B32B42A
3A13A23B33D43C
4D14D24A34B44D
5D15D25A35D45C
6B16C26D36B46A
7D17B27A37B47C
8C18B28C38D48A
9C19C29B39C49D
10D20C30C40D50C

Đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh khối B mã đề 169

*
*
*
*
*
*
*
Đáp án đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh khối B tất cả các mã đề 

Đáp án đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh Khối B năm 2014 chính xác của bộ GD&ĐT - Mã đề 397
1D11D21B31B41A
2B12D22D32C42B
3C13B23B33A43A
4A14C24C34C44A
5C15D25A35B45A
6B16A26D36C46C
7D17C27B37D47A
8C18B28D38A48C
9B19D29D39D49A
10A20A30C40B50A

 

Đáp án đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh Khối B năm 2014 đúng đắn của cỗ GD&ĐT - Mã đề 426
1D11D21D31B41B
2D12D22C32A42C
3D13B23D33C43B
4C14A24A34D44B
5B15C25B35A45A
6C16B26D36C46C
7C17D27B37A47C
8B18C28B38A48D
9C19B29A39A49A
10B20A30D40B50A

 

Đáp án đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh Khối B năm 2014 đúng đắn của cỗ GD&ĐT - Mã đề 538
1A11B21A31A41C
2C12D22C32B42B
3A13D23D33C43D
4C14D24A34A44B
5C15D25A35B45C
6C16C26C36B46D
7C17B27A37A47B
8A18D28D38B48D
9B19C29A39B49B
10A20D30D40A50A

 

Đáp án đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh Khối B năm 2014 đúng mực của bộ GD&ĐT - Mã đề 815
1C11B21A31B41B
2B12D22B32A42B
3B13C23C33B43D
4A14D24D34D44D
5D15A25D35A45A
6B16B26A36C46A
7A17A27B37D47C
8C18D28C38C48B
9C19D29B39A49C
10A20A30C40D50C

 

Đáp án đề diendanseovietnam.edu.vn môn Sinh Khối B năm 2014 đúng mực của bộ GD&ĐT - Mã đề 936
1C11D21A31D41B
2C12C22B32A42A
3D13D23D33C43D
4C14B24A34C44B
5C15B25C35C45D
6D16C26D36D46C
7A17B27C37A47D
8C18B28B38A48D
9A19B29A39B49C
10A20A30B40A50B

Xem thông tin, thời hạn và tra cứu điểm diendanseovietnam.edu.vn đại học năm năm trước tại: http://diemdiendanseovietnam.edu.vn/diem-diendanseovietnam.edu.vn-dai-hoc.html và điểm chuẩn năm 2013, 2014: http://diemdiendanseovietnam.edu.vn/diem-chuan.html 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *