HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG NHẤT

*
*

Hoạt hễ TĐKTĐảng, chưng Hồ cùng với TĐKTHướng dẫn thủ tụcHình thức khen thưởngGiới thiệu chungPhong trào thi đuaĐiển hình tiên tiếnHợp tác đào tạoChính trị - kinh tế tài chính - làng mạc hộiCác kỳ Đại hội TĐYN toàn quốcTin Ban TĐKTTƯ

ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

 

*

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG NHẤT

 

Luật Thi đua, tâng bốc ngày 26 mon 11 năm 2003 và qui định sửa đổi, bổ sung một số điều của hiện tượng Thi đua, tán thưởng ngày 14 mon 6 năm 2005:

 

Điều 48

1. “Huân chương Chiến công” hạng tuyệt nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, bộ quà tặng kèm theo cho bầy đàn lập được chiến công quan trọng đặc biệt xuất nhan sắc trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu.

2. “Huân chương Chiến công” hạng hai để tặng kèm hoặc truy tặng cho cá nhân, tặng ngay cho bầy đàn lập được chiến công xuất nhan sắc trong chiến đấu, giao hàng chiến đấu.

3. “Huân chương Chiến công” hạng cha để khuyến mãi hoặc truy tặng cho cá nhân, khuyến mãi cho tập thể dũng cảm, mưu trí, sáng sủa tạo, xong xuất sắc trọng trách được giao vào chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

 

 

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng tư năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một vài điều của hiện tượng Thi đua, khen thưởng và chính sách sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của khí cụ Thi đua, Khen thưởng:

 

Điều 34. “Huân chương Chiến công” hạng nhất

1. ""Huân chương Chiến công"" hạng độc nhất vô nhị để khuyến mãi hoặc truy khuyến mãi ngay cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân team nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân từ bỏ vệ và trong các tầng lớp nhân dân, đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Lập được chiến công quan trọng đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu, chấp hành giỏi chủ trương, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn;

b) nhà động, mưu trí, sáng tạo, đạt tác dụng cao trong chiến đấu và giao hàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, bình an quốc gia hoặc chiến đấu với tội phạm, đóng góp thêm phần giữ vững an toàn chính trị, bơ vơ tự, an ninh xã hội; kết thúc xuất sắc trách nhiệm được giao; 

c) Thành tích giành được có công dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc, được công ty nước ghi nhận.

2. ""Huân chương Chiến công"" hạng tuyệt nhất để tặng ngay cho đồng đội trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân từ bỏ vệ và trong số tầng lớp quần chúng đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Lập được thành tích đặc trưng xuất sắc đẹp trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu, chấp hành giỏi chủ trương, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh;

b) trung thành với chủ với Tổ quốc với nhân dân; công ty động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt hiệu quả cao vào chiến đấu, ship hàng chiến đấu bảo đảm an toàn chủ quyền, bình yên quốc gia hoặc đấu tranh với tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, chưa có người yêu tự, an ninh xã hội; xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích đạt được có chức năng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc, được bên nước ghi nhận.

*

 HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG NHÌ

Luật Thi đua, tán dương ngày 26 mon 11 năm 2003 và lý lẽ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của lao lý Thi đua, tán thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005:

 

Điều 48

2. “Huân chương Chiến công” hạng nhì để khuyến mãi hoặc truy khuyến mãi cho cá nhân, khuyến mãi cho đồng minh lập được chiến công xuất nhan sắc trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu.

       Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng tư năm 2010 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định cụ thể và trả lời thi hành một trong những điều của phương pháp Thi đua, tán dương và chế độ sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thi đua, Khen thưởng:

 

Điều 35. “Huân chương Chiến công” hạng nhì

1. ""Huân chương Chiến công"" hạng nhì để tặng ngay hoặc truy khuyến mãi ngay cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân nhóm nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân từ bỏ vệ và trong số tầng lớp nhân dân, đạt những tiêu chuẩn sau:

a) Lập được chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành giỏi chủ trương, cơ chế của Đảng, pháp luật trong phòng nước, không phạm luật khuyết điểm lớn;

b) chủ động, mưu trí, dũng cảm, đạt công dụng cao trong hành động và giao hàng chiến đấu đảm bảo chủ quyền, an ninh quốc gia hoặc chống chọi với tội phạm, góp thêm phần giữ vững bình an chính trị, trơ trẽn tự, an toàn xã hội, xong tốt nhiệm vụ được giao;   

c) Thành tích đạt được có tính năng động viên, giáo dục, nêu gương vào toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân, được cấp cho Bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

2. ""Huân chương Chiến công"" hạng hai để tặng kèm cho tập thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, lực lượng từ vệ, quần chúng đạt các tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Lập được thành tích đặc biệt xuất dung nhan trong chiến đấu, giao hàng chiến đấu, chấp hành giỏi chủ trương, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh;

b) trung thành với chủ với Tổ quốc cùng nhân dân; chủ động, sáng sủa tạo, mưu trí, đạt hiệu quả cao trong chiến đấu, giao hàng chiến đấu đảm bảo chủ quyền, bình an quốc gia hoặc chiến đấu với tội phạm, duy trì vững bình an chính trị, trơ khấc tự, an toàn xã hội; chấm dứt tốt trách nhiệm được giao;

c) Thành tích có được có tính năng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân, được cung cấp Bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

 

*

HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG HẠNG BA

Luật Thi đua, tán dương ngày 26 mon 11 năm 2003 và chế độ sửa đổi, bổ sung một số điều của cách thức Thi đua, tâng bốc ngày 14 mon 6 năm 2005:

 

Điều 48

                3. “Huân chương Chiến công” hạng bố để khuyến mãi ngay hoặc truy khuyến mãi ngay cho cá nhân, tặng cho bè cánh dũng cảm, mưu trí, sáng sủa tạo, xong xuôi xuất sắc trọng trách được giao vào chiến đấu, ship hàng chiến đấu.

         Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng tư năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định cụ thể và lí giải thi hành một số điều của cơ chế Thi đua, tán dương và mức sử dụng sửa đổi, bổ sung một số điều của chế độ Thi đua, Khen thưởng:

 

Điều 36. “Huân chương Chiến công” hạng ba

1. ""Huân chương Chiến công"" hạng bố để khuyến mãi hoặc truy tặng cho cán bộ, đồng chí trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, công an xã, dân quân tự vệ và trong những tầng lớp dân chúng đạt những tiêu chuẩn chỉnh sau:

a) Đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, xong xuôi xuất sắc nhiệm vụ trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chế độ của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, không vi phạm luật khuyết điểm lớn;

b) Mưu trí, dũng cảm, đạt công dụng cao trong kungfu và giao hàng chiến đấu đảm bảo an toàn chủ quyền, an toàn quốc gia hoặc tranh đấu với tội phạm, góp phần giữ vững an toàn chính trị, riêng biệt tự, an toàn xã hội; ngừng tốt trọng trách được giao;

c) Thành tích có được có tính năng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục, được cấp tất cả thẩm quyền ghi nhận.

2. ""Huân chương Chiến công"" hạng bố để bộ quà tặng kèm theo cho tập thể trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ và trong số tầng lớp dân chúng đạt những tiêu chuẩn sau:

a) Lập được thành tích đặc trưng xuất sắc đẹp trong chiến đấu, giao hàng chiến đấu, chấp hành giỏi chủ trương, cơ chế của Đảng, pháp luật ở trong nhà nước, nội cỗ đoàn kết, tổ chức triển khai Đảng, đoàn thể vào sạch, vững mạnh;

b) trung thành với chủ với Tổ quốc với nhân dân; chủ động, sáng sủa tạo, mưu trí, dũng cảm, đạt kết quả trong chiến đấu, ship hàng chiến đấu đảm bảo chủ quyền, an toàn quốc gia hoặc tranh đấu với tội phạm, giữ lại vững an ninh chính trị, lẻ loi tự, bình an xã hội; kết thúc tốt nhiệm vụ được giao;

c) Thành tích có được có tính năng động viên, giáo dục, nêu gương vào toàn Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Tổng cục, được cấp bao gồm thẩm quyền ghi nhận, đề nghị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *