NOKIA 1280 MẤT ĐÈN MÀN HÌNH VÀ BÀN PHÍM

Bạn sẽ ở đây

Trang chủ » no cơ 1280 mat den man hinh va phim » no cơ 1280 mat den man hinh va phim

Bạn đã xem: hãng nokia 1280 mất đèn màn hình và bàn phím

thay toàn bộ cuộn tụ dây tất cả.vẫn không có đèn tuy vậy khi mang banh kẹp chân máy 3 cùng thứ 4 của màn hình thì gồm đèn mà lại khi câu 2 chân 3va 4 thì vật dụng tự bật nguồn.nếu bởi vậy thì chân vật dụng 4 là chân mas bắt buộc không......ai có thẻ giúp mình tiếp khong làm mang lại đây ko biết làm sao nữa..cảm ơn trước nhé

mình ơi câu đi nè Bạn đã xem: nokia 1280 mất đèn màn hình hiển thị và bàn phím


*

*

*

*

*

Select title for publish: * no tê 1280 mat den man hinh va phim1280 mat den1280 mat den man hinhn220 mat den mang hinh1280 mat nguon khong nhuc nhichc2-00 mat den man hinh va ban phimso do song 27301280 mat den man hinh va phim1280 mat den man hinh va demay 1280 mat mang hinhso bởi vì cau tat chidu sang nokia1280dien thoai hãng nokia 1289 gia rr1280mat songcau den 1280nokia 2323 mat dennokia 2700mat nguonman hinh 1280 lam hinh trai timdien thoa1280 mat den1280 hu den man hinhnokia 1110i mat dendien thoai 1280 mat denmay 1280 mat den có hinhmàn hình 1280 không có đèn1280 mat den. Man hinh1280 dien thoai khong lịch sự man hinh la bi saodt 1280 mat dennắp pin hãng nokia 1208nắp pin hãng nokia 1280 đenno kia 1202no kia 12021280 cau mangia no kiaden man hinh 1280dt 1280 mat den ban phimnokia1661 mat denxin so vị cau man hinh mang đến 1280máy hãng nokia tụ dung khong sáng màn hìnhnokia1280 mat den man hinh va phimmay 1200 mat den man hinhmat hinhgiúp mình thế vỏ dt hãng nokia 105c2-00 mat dennh va ban phim1280 den man hinh1280 mat man hinhc2-00 mat den man hinh1280mat dencau den man hinh 12801280 mat den ban phimnokia 1280 mat den man hinhcau với hinh 12801280 mat den man hinh va ban phim1200 mat dennokia 2700 mat den man hinhxin giup 1280 tau mat den man hinhman hinh 1280may 1280 mat den ban phimso bởi main 1280 nokia1280 mât đenmay 1280 mat hien thi2730 mat dengiamanhinhinno9dienthoai no ki a2323 mat den man hinh va ban phimnokia man hinh khổng lồ ban phim2730 loa recau tat chan sim hãng nokia 1200nokia 1280 mat den mat hien thinokia 1280 mat den

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *