Bên dưới này là một vài thuật ngữ chăm ngành đánh giá giá

1. Valuation / Appraisal (n) => thẩm định và đánh giá giá2. Valuer / Appraiser (n) => thẩm định viên3. Property / Assets (n) => Tài sản; của cải; đồ sở hữu4. Similar property (n) => gia tài tương tự5. Single-property (n) => gia sản riêng biệt6. Market value (n) => chi phí thị trường7. As of a given date (phr) => Vào thời gian cụ thể8. Actual market transation (phr) =>Giao dịch trong thực tiễn trên thị trường9. Provide sound evidence (phr) => Thỏa mãn nhu cầu minh chứng cụ thể10. Estimate (v) => nhận xét; cầu lượng11. Determined (adj) => Đc xác định12. Real estate industry (n) => Ngành bất động sản.13. Accruals for depreciation: khấu hao tích lũy14. Adequate profitability: kỹ năng lợi nhuận tương ứng15. Administrative (compliance) Reviews: chăm chú thực thi16. Ad valorern property taxation: thuế định trên tài sản17. Adjusted book value: ngân sách sổ sách đc điều chỉnh18. Age-life method: cách thức tuổi thọ19. Risks yield (ARY): tỷ suất không may toàn bộ20. Asset – based approach: cách thức dựa vào tài sản21. Assumptions: hồ hết giả thiết22. Auction: đấu giá23. Average competent management: kĩ năng quản trị trung bình24. Bona vacantia: tài sản không tín đồ nhận25. Book value: chi phí sổ sách26. Bundle of rights: team quyền27. Business valuation: thẩm định và đánh giá giá doanh nghiệp28. Calibration: kiểm tra29. Capitalization factor: vốn hóa30. Capitalization: hệ khoản vốn hóa31. Capitalization rate (all risks yield): tỷ suất vốn hóa32. Capital structure: cơ cấu tổ chức vốn33. Carrying amount: số thực hiện34. Cash flow: mẫu tiền35. Cash generating unit: đơn vị chức năng hoạt động36. Certificate of value: chứng nhận giá cả/ chứng thư giá trị37. Comparable data: tài liệu so sánh38. Comparable sales method: phương pháp so sánh giá chỉ bán39. Compliance Reviews: xem xét chấp thuận40. Compliance statement: xác định tuân thủ41. Component value: chi tiêu cấu thành42. Condemnation: trưng dụng43. Contract rent or Passing rent: đúng theo đồng mang đến thuê44. Control premium: tăng giá do quyền kiểm soát45. Cost: chi phí46. Cost approach: thủ tục tiếp cận đưa ra phí47. Cost approach for valuing fine art: cách thức tiếp cận chi phí cho thẩm định mỹ thuật48. Cost model: quy mô bỏ ra phí49. Curable depreciation: sút trừ có thể phục hồi50. Current assets; gia sản lưu động51. Annuity => Trả góp52. Anticipation => Dự báo53. Assemblage value => túi tiền chung (giá cả hội tụ)54. Assessed value => chi phí ước lượng55. Rateable value => xác suất đánh thuế56. Taxation value => Tính thuế57. Asset valuation => thẩm định và đánh giá giá tài sản58. Auction price => giá chỉ trúng thầu59. Biological asset => gia tài sinh học60. Business entity => Doanh nghiệp61. Business valuer => thẩm định và đánh giá viên doanh nghiệp62. Compulsory acquisition/ purchase => Trưng thu/ cài bắt buộc63. Contractor” method => cách làm nhà thầu64. Crop(ping) farms => nông trại cây trồng65. Current cost Convention (Accounting) => Quy ước chi phí hiện hành (kế toán)66. Dairy farms => nông trại gia súc67. Damage => hư hỏng68. Debenture => Giấy nợ69. Deed Restrictions cùng Restrictive Covenants => Những tiêu giảm and quy bí quyết hạn chế70. Definition of the Valuation Assignment => Định nghĩa nhiệm vụ thẩm định giá71. Demad (in a Property market) => cầu (trong thị trường tài sản)72. Depreciable amount => Số khấu hao73. Depreciated Replacement cost => ngân sách thay thế bớt trừ74. Depreciation => sút trừ


Bài Viết: thẩm định và đánh giá tiếng anh là gì


*


*

gmail.comLiên kết: c.ty dịch thuật – Dịch thuật giờ đồng hồ Anh – Dịch thuật tiếng Nhật – Dịch thuật giờ Hàn

Thể Loại: Share kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng


Bài Viết: thẩm định Tiếng Anh Là Gì, Thẩm định dự án công trình Tiếng Anh Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://diendanseovietnam.edu.vn đánh giá và thẩm định Tiếng Anh Là Gì, Thẩm định dự án Tiếng Anh Là Gì


Related


About The Author
*

Là GìEmail Author

Leave a Reply Hủy

lưu lại tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt y này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.