Thông tư 12/2012 bộ nội vụ

You may be trying to lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts và reload this page.
*

*

*
Email
*
Bản in

- Nội dung các điều, khoản, điểm dưới đây tại Thông bốn số 13/2010/TT-BNV ngày 30 mon 12 năm 2010 của cục trưởng bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển chọn dụng với nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 mon 3 năm 2010 của cơ quan chính phủ quy định về tuyển dụng, thực hiện và quản lý công chức: Điều 2 với Điều 7;

- nội dung khoản 2, khoản 3 Điều 1 Thông bốn số 05/2012/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2012 của bộ trưởng cỗ Nội vụ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 mon 12 năm 2010 của cục trưởng bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển chọn dụng với nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển chọn dụng, thực hiện và quản lý công chức;

- nội dung khoản 1, khoản 3 Điều 2 Thông tứ số 05/2017/TT-BNV ngày 15 mon 8 năm 2017 của cục trưởng bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tứ số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tứ số 13/2010/TT-BNV ngày 30 mon 12 năm 2010 của bộ trưởng cỗ Nội vụ về tiêu chuẩn chỉnh nghiệp vụ siêng môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chăm ngành hành chủ yếu và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức;

- văn bản khoản 4 Điều 11 Thông bốn số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng cỗ Nội vụ qui định về chức danh công việc và nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Nội dung những điều, khoản, điểm tiếp sau đây tại Thông bốn số 15/2012/TT-BNV ngày 25 mon 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ Nội vụ lí giải về tuyển chọn dụng, ký phối kết hợp đồng thao tác và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức: Điều 2, Điều 4, Điều 7 với Điều 8.

Bãi vứt Thông tứ số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của bộ trưởng bộ Nội vụ phát hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy định thi thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *