TÍNH DIỆN TÍCH MỘT HÌNH TRÒN BIẾT NẾU GIẢM ĐƯỜNG KÍNH HÌNH TRÒN ĐÓ ĐI 20 THÌ DIỆN TÍCH GIẢM ĐI

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình tròn đó là ...... cm2


*

*

Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%.

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


*

Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2Trả lời: Diện tích hình tròn đó là ...... cm2

Đường kính giẳm 20% => Bán kính cũng giảm 20%

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

Đáp số: 314cm2


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%:

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Gọi đường kính hình tròn là x (cm; x >0)

Diện tích hình tròn ban đầu là\(\pi.\dfrac{x^2}{4}\)(cm2)

Đường kính sau khi giảm 20% là\(0,8x\left(cm\right)\)

Diện tích hình tròn sau khi giảm là:\(\pi.\dfrac{4x^2}{25}\)(cm2)

Do diện tích giảm đi 113,04 cm2=> Ta có phương trình:

\(\pi\dfrac{x^2}{4}-\pi\dfrac{4x^2}{25}=113,04\)

x = 20 (tm)

Vậy diện tích hình tròn là:\(100\pi\left(cm^2\right)\)


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%:

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%, diện tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là

100%x100%-80%x80%=36%

Diện tích hình tròn là

113,04:36x100=314(cm2)


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% x80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% x100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 x100 = 314cm2


Đường kính giảm 20%. Vậy bán kính cũng giảm 20% so với ban đầu.

Vậy diện tích giảm đi:

100% <(100% - 20%) x (100% - 20%)> = 36%

Diện tích hình tròn đó là:

113,04 : 36%= 314(cm2)


Câu:Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Câu :giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn mới là 100% - 20%= 80%

diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% - 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

Bán kính hình tròn mới

100%-20%=80%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">100%-20%=80%

Diện tích hình tròn có bán kính mới

80% * 80%= 64%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">80% * 80%= 64%

Diện tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới

100% * 100% - 36% = 64%" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">100% * 100% - 36% = 64%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2

Chúc em học tốt


Câu 15:Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Nếu giảm đường kính hình tròn đi 20% thì bán kính hình tròn đó cũng giảm đi 20%:

100%x 100% - 80% x 80% = 36%

Diện tích hình tròn là :

113,04 : 36 x 100 = 314 (cm2 )

ĐS : 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2


Đường kính giảm 20% nên bán kính cx giảm 20% .

Số phần trăm mà diện tích hình tròn bị giảm là :

( 100% + 100% ) - ( 80% x 80% ) = 36%

Diện tích hình tròn đó là :

113,04 x 100 : 36 = 314 ( cm2)

Đáp số : 314 cm2

# Love yourself #


giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn mới là100% – 20%= 80%

diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% – 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Mình cần mấy bạn giúp ngay và liền

Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm2

SOME BODY HELP ME !!!!!!!


giảm đường kính đi 20% thì bán kính cũng giảm đi 20%

bán kính của hình tròn mới là100% – 20%= 80%

diện tích hình tròn có bán kính 80% là 80% * 80% = 64%

diên tích hình tròn cũ hơn hình tròn mới là 100% * 100% – 64%= 36%

36%=113,04cm2=> diện tích hình tròn ban đầu là 113,04: 36 * 100 = 314cm2


Tính diện tích một hình tròn, biết nếu giảm đường kính hình tròn đó đi 20% thì diện tích giảm đi 113,04 cm².


Tất cảToánVật lý Hóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *